نویسنده = ��������(���������� ������������ ��������
مشیخۀ ابان بن تغلب در طبقۀ صحابه و تابعین

دوره 3، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 185-246

حامد خانی(فرهنگ مهروش