نویسنده = ���������� �������������� ��������������
بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 33-78

محمدعلی رضایی کرمانی؛ محمد مولوی؛ مهدی جلالی؛ علی اسدی


روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی از نگاه علامه محمد تقی شوشتری

دوره 2، شماره 2، مهر 1389، صفحه 113-140

محمدعلی رضایی کرمانی؛ احمد زارع زردینی