نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی دلالی روایات تحریف‌نما در کتاب کافی

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 29-58

سید رضا مؤدب؛ عبدالرض حدادیان