نویسنده = ���������������������� �����������������
اعتبارسنجی عقل تأویل‌گرا در روایات تفسیری مجاهد بن جبر

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 7-38

فتح‌الله نجارزادگان؛ جعفر نجف‌پور


بررسی و ارزیابی حدیث کمیت آیات قرآن در کتاب کافی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 9-21

فتح‌الله نجارزادگان