نویسنده = ���������� ���������������� �������������������
روش علامه طباطبایی در بررسی و نقد تفاسیر روایی با تکیه بر قاعده سیاق

دوره 4، شماره 2، مهر 1391، صفحه 209-232

سهراب مروتی؛ امان‌الله ناصری کریموند