نویسنده = ������������������ ������ ����������������
شیخ صدوق و قاعدۀ رخصت: مفهوم، کارکرد، اعتبار

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 97-110

مهدی مردانی؛ سید محمدکاظم طباطبایی