نویسنده = �������������� ������ ��������
جفر و جامعه و رابطۀ آن‌ها در علم امامان شیعه

دوره 8، شماره 2، مهر 1395، صفحه 125-146

الهام محمدزاده؛ رضا نیرومند؛ سید محمد مرتضوی