نویسنده = سید رضا میراحمدی
زیبایی شناسی خطبۀ آفرینش در پرتو نقد فرمالیستی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 277-310

علی نجفی ایوکی؛ سید رضا میراحمدی؛ نیلوفر زریوند


تحلیل و بررسی آرایه متناقض‌نمایی در نهج البلاغه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 249-280

سید رضا میراحمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ فاطمه لطفی مفرد نیاسری