نویسنده = ���������������� ���������� ������
جستاری در بررسی اعتبار روایات حرمت تفسیر به رأی

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 235-264

10.22052/hadith.2021.111468

صمد عبداللهی عابد؛ محمدحسین نقی زاده


بررسی متنی احادیث ناظر به فضیلت زنان دارای فرزندان بیشتر

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 301-318

10.22052/12.1.301

صمد عبداللهی عابد؛ مینا قدسی


بررسی سندی و انگیزشی روایات سهوالنبی(در نماز) در آثار روایی اهل سنت

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 7-26

صمد عبداللهی عابد؛ مریم داودی ایمان