نویسنده = ������������������� �������������������
هشام و اعتقاد به تجسیم در روایات

دوره 5، شماره 2، مهر 1392، صفحه 111-124

فاطمه خان‌صنمی؛ شعبان‌علی خان‌صنمی