نویسنده = ���������� �������������������� ��������������
بررسی اعتبار روایت المهدی فی لسانه رته و جنبش محمد بن عبدالله حسنی در جعل آن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 139-158

مهدی جلالی؛ محمدحسن شاطری احمدآبادی