نویسنده = ������ ������������ ������
بررسی تطبیقی روایات یمانی از منظر فریقین

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 25-64

محمد علی مهدوی راد؛ سید ضیاءالدین علیانسب؛ حجت روح اللهی