نویسنده = ���������� ������������ ��������
سید رضی رحمه الله، المجازات النبویه و روش‌شناسی آن

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 95-120

عبدالهادی فقهی‌زاده؛ نرجس توکلی محمدی