نویسنده = �������������� ����������������
تحلیل شیوۀ ارتباط کتب حدیثی موجود شیعه با مکتوباتِ سه قرن اول هجری

دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 219-244

10.22052/0.20.9

محمدحسین بهرامی؛ محمد اعجاز نگری


فقه‌الحدیث در الکافی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 215-238

محمدحسین بهرامی؛ زهرا اکبری