نویسنده = ������������ ����������������������� ������
بررسی پادرمیانی رخداد مباهله در فرود آمدن سورۀ آل‌عمران

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 149-172

10.22052/12.2.7

رضا حاجیان حسین‌آبادی؛ پرویز رستگار جزی