نویسنده = ���������� �������� ��������
جستاری دربارۀ مدلول عبارت« سلیم الجنبه »

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 57-68

اعظم صادقی نیا؛ سید کاظم طباطبایی