نویسنده = �������������� ������������
زیبایی شناسی خطبۀ آفرینش در پرتو نقد فرمالیستی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 277-310

علی نجفی ایوکی؛ سید رضا میراحمدی؛ نیلوفر زریوند