نویسنده = �������������� ��������������
تبارشناسی روایت سجدۀ زن بر شوهردر جوامع روایی متقدم امامیه

دوره 8، شماره 2، مهر 1395، صفحه 51-74

مهدی ایزدی؛ محمدحسن شیرزاد؛ محمدحسین شیرزاد