نویسنده = ������ ���������������� ���� ���� ����������
کاربست روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در مناظرۀ امام صادق با عمرو بن عبید معتزلی

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 187-214

10.22052/hadith.2021.241857.0

فرشته معتمد لنگرودی؛ بی بی سادات رضی بهابادی؛ فتحیه فتاحی زاده


گونه شناسی گفتارهای قرآنی امام موسی کاظم

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 7-30

بی‌بی سادات رضی بهابادی؛ معصومه علی بخشی