نویسنده = ������������ ��������
تحلیل انتقادی انگارۀ وثاقت جابر بن یزید جُعْفی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 35-52

10.22052/12.1.35

عبدالهادی فقهی‌زاده؛ مجید بشیری


مشایخ نجاشی و بررسی وثاقت عمومی آنان

دوره 2، شماره 2، مهر 1389، صفحه 141-158

عبدالهادی فقهی‌زاده؛ مجید بشیری