نویسنده = ������������ ����������������������
اصطلاح «اخباری» در سیر تحول مفهومی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 127-144

کامران ایزدی مبارکه؛ سیدمحمدهادی گرامی