نویسنده = ������������ �������������� ������������ ��������
چیستی، گونه‌شناسی و کارکرد شرح صدر در روایات

دوره 14، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 219-242

10.22052/hadith.2021.241976.0

هاجر باختری ابراهیم سرایی