لزوم ارسال چکیده ی مبسوط انگلیسی

به استحضار می رساند نویسندگان محترم برای چاپ مقاله در سال 1400 هجری شمسی ملزم هستند در صورت پذیرش مقاله، چکیده مبسوط انگلیسی مقاله خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز بعد از پذیرش مقاله از طریق سایت مجله ارسال فرمایند.