دستور العمل نگارش چکیده ی مبسوط انگلیسی

دستور العمل نگارش چکیده ی مبسوط انگلیسی (Extended Abstract)

به اطلاع نویسندگان محترم می‌رساند که بر اساس رویکرد جدید فصلنامه ی علمی حدیث‌پژوهی و در راستای لزوم توجه به کیفیت مقالات دریافتی و متعاقب پذیرش مجله در چکیده‌نامه اسکوپوس و همچنین اراده و اهتمام مدیریت و هیأت تحریریه نشریه با هدف نمایه شدن در چکیده‌نامه‌ها و نمایه‌های بیشتر و معتبرتر و در نتیجه افزایش اعتبار و منزلت نشریه در نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی رسمی، مقرر شد که چکیده مبسوط انگلیسی  1000 کلمه ای با فرمت ذیل پس از پذیرش مقاله در نشریه بر اساس آخرین نسخه ی اصلاح شده مقاله (با تاکید بر «مواد و روش» و «نتایج»، توسط نویسنده تهیه و از طریق سایت نشریه ارسال گردد. در صورت ارسال چکیده مبسوط به فارسی، توسط نشریه به زبان انگلیسی ترجمه خواهد شد و هزینه ترجمه آن بر عهده نویسنده خواهد بود. همچنین چنانچه چکیده مبسوط انگلیسی ارسالی از سوی نویسنده نیاز به ویرایش بومی (ادیت نیتیو) داشته باشد، هزینه ویرایش از نویسنده اخذ خواهد شد.

فرمت چکیده ی مبسوط:

1. عنوان

2. نام نویسندگان

3. افیلیشن نویسندگان

4. اهداف (150 کلمه)

5. مواد و روش ها (300 کلمه)

6. یافته ها (400 کلمه)

7. نتیجه گیری (150 کلمه)

8. کلید واژه ها

9. منابع

لازم به ذکر است که حداکثر یک جدول و یا نمودار میتواند در مقاله وجود داشته باشد. کلید واژه ها, منابع و نمودار و جدول شامل هزار کلمه محسوب نمیشود. منابع مرتبط با بخشهای «اهداف» و «مواد و روشها»، با اعداد مورد اشاره و استناد قرار گیرند و در انتهای چکیده مبسوط لیست شوند.

راهنمای چکیده ی مبسوط:

عنوان..........................................................................................................................................

نام نویسندگان..............................................................................................................................

افیلیشن نویسندگان.....................................................................................................................

اهداف (150 کلمه) در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید

مواد و روش ها (300 کلمه): در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید

یافته ها (400 کلمه): در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید

نتیجه گیری (150 کلمه): در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید

کلید واژه ها (سه تا ده کلید واژه): واژه، واژه، واژه، واژه، واژه،  واژه......................

منابع (بر اساس APA)

قابل ذکر است که در صورت پذیرش مقاله، لازم است که چکیده انگلیسی مبسوط توسط نویسنده حداکثر 10 روز بعد از پذیرش مقاله از طریق سایت مجله ارسال گردد.