نویسنده = �������������� �������� ��������
روش علّامه سید عبدالله شبّر در نقد صدوری و متنی حدیث

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 17-36

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ محمد مهدی مسعودی