فرم تعارض منافع

شما می توانید فرم تعارض منافع را از اینجا  دریافت کنید .
 
 
فرم باید با امضای الکترونیکی یا تصویر امضای نویسندگان باشد (ناقص بودن فرم مقاله به نویسنده بازگشت داده میشود )