اهداف و چشم انداز

نشریه حدیث پژوهی به منظور. نیل به اهداف زیر فعالیت می کند :
۱) گسترش وتعمیق مطالعات حدیثی و پژوهش های مرتبط با سنت اسلامی؛
۲) تبیین آراء و نظریات جدید در حوزه مطالعات حدیثی ؛
۳) پرتو افکنی بر زوایای پنهان حدیث وسنت اسلامی از رهگذر پژوهش و باز نشر آثار محققان و صاحب نظران ؛
۴) تسهیل و بستر سازی به منظور شناخت و واکاوی ابعاد گونه گون احادیث معصومین ؛
۵) پژوهش های حدیثی متناسب با نیازهای روز آمد جهان اسلام ؛
۶) ایجاد فضابی برای نقد اندیشه های صاحب نظران به منظور ارنقاء جایکاه حدیث در منظومه معرفتی اسلام