لیست داوران نشریه در سال 1399

 

نام نام خانوادگی سازمان
پروین بهارزاده دانشگاه الزهرا
سیدکاظم طباطبایی  دانشگاه فردوسی مشهد
لیلا سادات مروجی دانشگاه پیام نور کاشان
رضا سید مودب دانشگاه قم
مجید  معارف دانشگاه تهران
کامران  اویسی  دانشگاه معارف قم
علی اکبر ربیع نتاج دانشگاه مازندران 
علیرضا  حسینی  دانشگاه قرآن وحدیث قم          
محمد شریفی دانشگاه مازندران
علیرضا دل افکار دانشگاه پیام نور تهران 
محمد  سبحانی نیا دانشگاه کاشان
محمد کاظم رحمان ستایش  دانشگاه قم
سیدمحمدهادی گرامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیدمحمد    علیا نسب دانشگاه معصومیه قم
رحمت الله عبدالله زاده آرانی دانشگاه پیام نور آران وبیدگل
عباس  اقبالی دانشگاه کاشان 
سیده سعیده غروی  دانشگاه قم
محمدهادی        منصوری دانشگاه معارف قم
رضا                      شجری دانشگاه کاشان
عبدالحمید طالب تاش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رضا  شکرانی  دانشگاه اصفهان
محمدرضا  حاجی اسماعیلی           دانشگاه اصفهان
حمید  باقری  دانشگاه تهران
مهدی جلالی  دانشگاه فردوسی مشهد
روح الله صیادی نژاد                 دانشگاه کاشان
نهله  غروی نائینی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی اکبرنژاد  دانشگاه چمران اهواز
رسول محمد جعفری دانشگاه شاهد
فتحیه فتاحی زاده دانشگاه الزهرا
حسین ستار دانشگاه کاشان
نصرت  نیل ساز دانشگاه تربیت مدرس
علی    ملاکاظمی دانشگاه دامغان
عباس  مصلایی پور دانشگاه امام صادق
محسن قاسم پور دانشگاه کاشان
حمید  رضا فهیمی تبار  دانشگاه کاشان
محمد شریفی دانشگاه مازندران
محمد حسن صانعی پور                   دانشگاه کاشان