چکیده مبسوط برای مقالات پذیرش شده

چکیده مبسوط انگلیسی

قابل ذکر است که در صورت پذیرش مقاله، لازم است که چکیده  مبسوط ( فارسی و انگلیسی)توسط نویسنده حداکثر 10 روز بعد از پذیرش مقاله همراه با امضای یک مدرس انگلیسی  که مورد تایید قرارگرفته ( فایل ورد)از طریق سایت نشریه پیوست کنند . 

دستور العمل نگارش چکیده ی مبسوط انگلیسی (Extended Abstract)

به اطلاع نویسندگان محترم می‌رساند که بر اساس رویکرد جدید فصلنامه ی علمی حدیث‌پژوهی و در راستای لزوم توجه به کیفیت مقالات دریافتی و متعاقب پذیرش نشریه در چکیده‌نامه اسکوپوس و همچنین اراده و اهتمام مدیریت و هیأت تحریریه نشریه با هدف نمایه شدن در چکیده‌نامه‌ها و نمایه‌های بیشتر و معتبرتر و در نتیجه افزایش اعتبار و منزلت نشریه در نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی رسمی، مقرر شد که چکیده مبسوط انگلیسی حداقل 700کلمه وحداکثر  1000 کلمه ای با فرمت ذیل پس از پذیرش مقاله در نشریه بر اساس آخرین نسخه ی اصلاح شده مقاله (با تاکید بر «مواد و روش» و «نتایج»، توسط نویسنده تهیه و از طریق سایت نشریه ارسال گردد.

چکیدۀ مقاله باید به‌ طور صریح، موضوع و نتایج کار پژوهشی انجام‌شده را بیان کند. حدود 75 درصد از چکیده مبسوط شامل بخش نتایج، بحث و نتیجه­ گیری باشد.

فرمت چکیده ی مبسوط:

  1. عنوان
  2. نام نویسندگان به ترتیب ذیل: نام و نام خانوادگی ،رتبه علمی، گروه ، دانشگاه، شهر، کشور، ایمیل و نویسنده مسول
  3. مقدمه (150 کلمه)
  4. مواد و روش ها (300 کلمه)
  5. نتایج و یافته ها (400 کلمه)
  6. نتیجه گیری (150 کلمه)
  7. کلید واژه ها
  8. منابع

لازم به ذکر است که حداکثر یک جدول و یا نمودار میتواند در مقاله وجود داشته باشد. کلید واژه ها, منابع و نمودار و جدول شامل هزار کلمه محسوب نمیشود. منابع مرتبط با بخشهای «اهداف» و «مواد و روشها»، با اعداد مورد اشاره و استناد قرار گیرند و در انتهای چکیده مبسوط لیست شوند.فهرست منابع مطابق با شیوه‌نامۀ نشریه تنظیم گردند. 

 لازم به ذکر است که درج ‏DOI‏ یا DOR مقالات در ‏انتهای مشخصات این دسته از منابع، الزامی است.‏منابع قدیمی تر از سال 96به ماقبل نیازی ندارد.

منابع حتما باید به ترتیب حروف الفبا باشد و اگر ترجمه انگلیسی، منبع فارسی است حتما انتهای آن، عبارت  [In Persian] آورده شود.

امضای مدرس انگلیسی و مشخصات ایشان درانتهای متن گذاشته شود.

حتما سال های شمسی و قمری که در منابع فارسی هست و میخواهید ترجمه به انگلیسی انجام دهید تاریخ به میلادی تبدیل میشود 

راهنمای چکیده ی مبسوط:

عنوان..........................................................................................................................................

نام نویسندگان (نام و نام خانوادگی ،رتبه علمی، گروه ، دانشگاه، شهر، کشور، ایمیل و نویسنده مسول)

..............................................................................................................................

مقدمه (150 کلمه) در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید

مواد و روش ها (300 کلمه): در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید

نتایج و یافته ها (400 کلمه): در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید

نتیجه گیری (150 کلمه): در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید در اینجا بنویسید

کلید واژه ها (حداکثر 5 کلید واژه): واژه، واژه، واژه، واژه، واژه،  

فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحه ای جداگانه به انگلیسی (بر اساس APA7)

منابع حتما باید به ترتیب حروف الفبا باشد و اگر ترجمه انگلیسی فارسی است حتما انتهای آن، عبارت  [In Persian] آورده شود. و اگر ترجمه منابع عربی است [In Arabic]آورده شود و منابع همه ترجمه آوایی باشد 

حتما سال های شمسی و قمری که در منابع فارسی هست و میخواهید ترجمه به انگلیسی انجام دهید تاریخ به میلادی تبدیل میشود 

کتاب: نام خانوادگی، نام؛ سال انتشار؛عنوان کتاب؛ نام مترجم/ مصحح؛ نوبت چاپ؛ ناشر؛ محل نشر.

 مقاله: نام خانوادگی، نام؛ سال انتشار«عنوان مقاله»؛نام مجله؛ شمارۀ نشریه؛ شماره صفحه ابتدا ـ شماره صفحه انتها؛ DOI یا DOR

 پایان نامه: نام خانوادگی، نام؛ سال دفاع؛«عنوان پایان نامه»؛ پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری؛ نام استاد اهنما؛ رشته؛ دانشکده؛ دانشگاه، .

منابع الکترونیکی:  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال انتشار. عنوان مقاله. عنوان مجله علمی دوره، ش. نشانی الکترونیکی مقاله (دسترسی در تاریخ).

 منابع نامشخص: در صورت تألیف توسط مرکز یا مؤسسه، نام آن ذکر می شود و در صورت عدم تألیف توسط نویسنده یا مؤسسه، با نام اثر آغاز می شود.

عدم تعیین برخی مشخصات: از الفاظ «بی جا»(بدون محل نشر)، «بی نا»(بدون ناشر)، «بی تا»(بدون تاریخ) استفاده شود.

این خلاصه  انگلیسی حتما همراه با چکیده مبسوط فارسی به صورت فایل ورد  تهیه و در فایل مربوط به چکیده مبسوط پیوست شود.

 

 نمونه ای ازفایل چکیده مبسوط و منابع به انگلیسی برای راهنمایی نویسندگان