نوع مقالات قابل انتشار در نشریه

این نشریه پذیرای مقالات پژوهشی حاصل از پژوهش‌های اصیل در زمینه حدیث پژوهی است .