اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن قاسم پور

استاد دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/ghasempour/fa
ghasempourkashanu.ac.ir

سردبیر

سیدرضا مؤدب

استاد دانشگاه قم

old.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24755/16679/-
moadab_r113yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

فروغ پارسا

دانشیارپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/literature/fa/page/515/
phorough.parsagmail.com

محمدرضا حاج اسماعیلی

استاد دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~m.hajiesmaeili
m.hajiesmaeililtr.ui.ac.ir

بمانعلی دهقان منگابادی

دانشیار دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/dehghan
badehghanyazd.ac.ir

سید علی اکبر ربیع نتاج

استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~rabienataj/
sm.rabinatajgmail.com

عباس زراعت

استاد دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/zeraat/fa
zeraatkashanu.ac.ir

سیدکاظم طباطبایی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

civilica.com/p/180814/
tabatabaeium.ac.ir

نهله غروی نائینی

دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/naeeni_n
naeeni_nmodares.ac.ir

فتحیه فتاحی زاده

استاد دانشگاه الزهرا

en.civilica.com/p/183343/
f_fattahizadehalzahra.ac.ir

محسن قاسم پور

استاد دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/ghasempour/fa
ghasempourkashanu.ac.ir

سیدرضا مؤدب

استاد دانشگاه قم

old.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24755/16679/-
moadab_r113yahoo.com

مدیر اجرایی

مصطفی باغ میرانی

دانشگاه کاشان

journalskashanu.ac.ir
0000-0003-3761-4156

کارشناس نشریه

فاطمه قربان

دانشجوی ارشد دانشگاه کاشان

fatemehgh312gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

معصومه عدالت پور

دانشگاه کاشان

azizedalatpuryahoo.com