فرم تعهد نویسندگان

دریافت فرم تعهد نویسندگان (فایل پیش نیاز ارسال مقاله).

 

فرم باید با امضای الکترونیکی یا تصویر امضای نویسندگان باشد (ناقص بودن فرم مقاله به نویسنده بازگشت داده میشود )

شما می توانید فرم تعهد نویسندگان مقاله اینجا را از دریافت کنید.