راهنمای پرداخت هزینه

نویسندگان محترم ضمن تشکر جهت ارسال مقاله به نشریه حدیث پژوهی، براساس ابلاغیه وزارت علوم به شماره 162229مورخ 1401/02/24، این نشریه پس از اتمام مراحل داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله، از نویسنده یا نویسندگان جهت تأمین بخشی از هزینه ­های ویراستاری و ... مبلغ 6000000 ریال (ششصد هزارتومان) دریافت خواهد شد.

لطفاً مبالغ فوق را به شماره شبا IR260100004001074303025304  بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان (به نام سایر منابع درآمدی معاونت پژوهشی) با شناسه واریزی زیر:
  325120002140031639735100323000 واریز نموده و تصویر فیش واریزی را درقسمت پرداخت هزینه در کارتابل نویسنده مسول ارسال نمائید.