راهنمای پرداخت هزینه

نویسندگان محترم ضمن تشکر جهت ارسال مقاله به مجله حدیث پژوهی، براساس ابلاغیه وزارت علوم و مصوبه معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان، این نشریه پس از اتمام مراحل داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله، از نویسنده یا نویسندگان جهت تأمین بخشی از هزینه ­های چاپ مبلغ 4000000 ریال (چهار صد هزار تومان) دریافت خواهد شد.

لطفاً مبالغ فوق را به شماره حساب ۱۶۰۹۰۶۰۲۰۰ بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان (به نام سایر منابع درآمدی معاونت پژوهشی) واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به 
الکترونیکی مجله به نشانی p-hadithkashanu.ac.ir ارسال نمائید.