راهنمای پرداخت هزینه

نویسندگان محترم ضمن تشکر جهت ارسال مقاله به نشریه حدیث پژوهی، براساس ابلاغیه وزارت علوم به شماره 162229مورخ 1401/02/24، این نشریه پس از اتمام مراحل داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله، از نویسنده یا نویسندگان جهت تأمین بخشی از هزینه ­های ویراستاری و ... مبلغ 6000000 ریال (ششصد هزارتومان) دریافت خواهد شد.

لطفاً مبالغ فوق را به شماره شبا IR260100004001074303025304 نزد بانک مرکزی با شناسه واریزی زیر:
  325120002140031639735100323000 واریز نموده و تصویر فیش واریزی را درقسمت پرداخت هزینه در کارتابل نویسنده مسول ارسال نمائید.