تماس با ما

آدرس دفتر مجله : کاشان ، بلوار قطب راوندی ، دانشگاه کاشان ، دانشکده  ادبیات وزبانهای خارجی

کدپستی 51167- 87317  - دفتر مجله حدیث پژوهی

E-mail: p-hadith@kashanu.ac.ir

شماره تماس: 55912717- 55912767  - 031

شماره دورنگار: 55912705-  031

نویسندگان و داوران  محترم برای پیگیری کارخود لطفا درخواست خود را ازطریق ایمیل یا  دروات ساپ وایتا به شماره ذیل ارسال نمایید.

09218748849

 


CAPTCHA Image