لیست داوران در 1399

    

نام نام خانوادگی سازمان
حمید  رضا فهیمی تبار  دانشگاه کاشان
محمد شریفی دانشگاه مازندران
محمد حسن صانعی پور                        دانشگاه کاشان
مهدی اکبرنژاد  دانشگاه چمران اهواز
رسول محمد جعفری دانشگاه شاهد
فتحیه فتاحی زاده دانشگاه الزهرا
حسین ستار  دانشگاه کاشان
نصرت  نیل ساز دانشگاه تربیت مدرس
علی    ملاکاظمی دانشگاه دامغان           
عباس  مصلایی پور دانشگاه امام صادق
محسن قاسم پور دانشگاه کاشان
ابوطالب  علی نژاد                          دانشگاه علامه طباطبائی
پروین بهارزاده دانشگاه الزهرا
سیدکاظم طباطبایی دانشگاه فردوسی مشهد
لیلا سادات مروجی دانشگاه پیام نور کاشان
رضا سید مودب    دانشگاه قم
مجید  معارف دانشگاه تهران
کامران   اویسی                            دانشگاه معارف قم
علی اکبر ربیع نتاج دانشگاه مازندران 
علیرضا  حسینی    دانشگاه قرآن وحدیث قم               
محمد شریفی  دانشگاه مازندران
علیرضا دل افکار                              دانشگاه پیام نور تهران 
محمد  سبحانی نیا دانشگاه کاشان
محمد کاظم رحمان ستایش  دانشگاه قم
سیدمحمدهادی گرامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیدمحمد    علیا نسب                            دانشگاه معصومیه قم
رحمت الله عبدالله زاده آرانی دانشگاه پیام نور آران وبیدگل
عباس  اقبالی  دانشگاه کاشان 
سیده سعیده غروی    دانشگاه قم
محمدهادی        منصوری دانشگاه معارف قم
رضا                      شجری دانشگاه کاشان
عبدالحمید طالب تاش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رضا  شکرانی  دانشگاه اصفهان
محمدرضا  حاجی اسماعیلی                دانشگاه اصفهان
حمید  باقری        دانشگاه تهران
مهدی جلالی دانشگاه فردوسی مشهد
روح الله صیادی نژاد                        دانشگاه کاشان
نهله  غروی نائینی دانشگاه تربیت مدرس