چکیده مبسوط

نویسندگان محترم از 15فروردین 1402 ملزم هستند برای مقالات پذیرش شده خود ، قبل از چاپ، چکیده مبسوط  انگلیسی و منابع فارسی به انگلیسی خود را ( مطابق با راهنمای نویسندگان قسمت چکیده مسبوط ) تنظیم وارسال کنند.