ارزیابی حدیث بساط(فرش پرنده)

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

حدیث بساط جریان شگفت انگیز سیر فضایی علی  با فرش پرنده است که در معیت جمعی از اصحاب پیامبر  از جمله ابوبکر و عمر صورت گرفته است. این سفر برای اثبات برتری و ولایت علی بر دیگران، در زمان پیامبر از مدینه تا غار اصحاب کهف انجام شده است. در همه روایات به جز روایت ثعلبی، اصحاب کهف فقط به سلام علی  پاسخ می‌گویند، و از پاسخ‌گویی به دیگران سر باز می‌زنند. در این نوشتار، ضمن ارائه شبکه روایی حدیث بساط، روشن شده است که راویان اصلی حدیث، جابر و انس هستند. سپس گزارش کاملی از طرق شانزده‌گانه حدیث ارائه شده است. در پایان، به روش کتابخانه‌ای با تکیه بر منابع شیعه و اهل سنت، همه طرق حدیث از لحاظ سند و محتوا ارزیابی شده که در نهایت امکان وقوعی چنین مسئله‌‌ای به طور کامل پذیرفته شده است، ولی بر اساس وثوق سندی که پایگاه نظری این تحقیق است، وقوع اصل خبر با تردید روبه روست، البته بر پایه وثوق صدوری، صحت اصل خبر و وقوع آن را، بر اساس شهرت روایی حدیث و تلقی به قبول علمای سلف می توان پذیرفت؛ هر چند حدیث، درباره تعداد افراد و وقایع طول سفر، دچار اضطراب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Basat (“the Flying rug”) tradition

نویسندگان [English]

  • M Jalāli
  • A Sādiqi
چکیده [English]

Basat or flying rug tradition illustrates the strange event of Ali’s space journey on the flying rug, which took place in the presence of some companions of the Prophet, including Abu Bakr and Umar. This journey from Madinah to the Cave of the Sleepers has taken place at the time of the Prophet, peace be upon him and his household, to prove the supremacy of Ali and his authority over others. In all narrations except that of Thaalibi it is reported that the people of the Cave answered the greeting of Ali but refrained from answering the greeting of others. In this article besides offering the transmission chain of the Basat tradition, it is shown that the main transmitters of the tradition have been Jabir and Anas. Then a full report of the sixteen ways the tradition has been transmitted is given. At the end in a library research and on the basis of Shii and Sunni sources all the ways in which the tradition has been transmitted, in respect of documents and content, have been evaluated. It is concluded that the possibility of such occurrence is totally accepted but in regard of the reliability of the documents, which makes the theoretical ground of this research, the occurrence of the event itself meets with some doubt. Of course, on the basis of the reliability of the sources the truth of the tradition and on the ground of the tradition being well-known and accepted by earlier scholars its occurrence may be accepted, though the tradition concerning the number of the people and the events that happened throughout the journey is not clear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ali
  • virtues and glorious actions
  • Basat tradition
  • Ghamameh tradition