مشیخۀ ابان بن تغلب در طبقۀ صحابه و تابعین

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

چکیده

از عالمان برجستۀ متقدم شیعی در عرصۀ قرائات، فقه، ادبیات و حدیث، ابان بن تغلب است. گزارش های رجالی دربارۀ وی اندک به نظر می‌رسد. از دیگر سو، در مطالعۀ تاریخ علوم اسلامی در دو سدۀ نخست هجری، بازشناسی شخصیت های کلیدی همچون وی، و رفع ابهام دربارۀ اندیشه و حیات ایشان، اقدامی بنیادین محسوب می‌شود. یک روش برای شناخت بهتر این قبیل شخصیت ها، توجه به إسناد روایات ایشان، و استخراج داده‌های تاریخی مندرج در آن‌هاست. این مطالعه می‌کوشد با تحلیل إسناد ابان به طبقۀ صحابه و تابعین بپردازد، و با شناسایی و دسته‌بندی استادان وی در این دو نسل، شواهدی از حیات و اندیشۀ ابان را بازکاود، از تحصیلات وی پرده بردارد، و وابستگی های مکتبی او را بازشناسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Masters of Ibban Ibn Taghlibamong the Companions and Successors

نویسنده [English]

  • Khāni (Farhang Mihrwash)
چکیده [English]

Ibban Ibn Taghlib is one of the eminent Shii scholars in the fields of Quranic readings, jurisprudence, literature and hadith. Scholars of the transmitters of hadith speak of him rarely. On the other hand, in the study of the history of Islamic sciences in the first two centuries in the Islamic calendar, recognizing a key figures like him and removing any ambiguity about his thoughts and life is considered to be necessary. One of the methods to know such characters better is to consider the documentation of their narrations and extract the historical data implied in them.
This study attempts to discuss the way Ibban referred to companions and successors in his documentation, and by identifying and classifying his masters among those two generations to find out more evidence on his life and thought, to display his education and understand his ideological dependencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analysis of documents
  • history of jurisprudence in the second century AH
  • history of hadith
  • turning to natives in hadith
  • companions of the Imams