محمد بن احمد شیبانی محدثی از مکتب ری در نسل مشایخ شیخ صدوق

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

چکیده

عمدۀ منابع رجالی، محمد بن احمد شیبانی را چونان یک راوی ناشناس از مشایخ شیخ صدوق شناسانده‌اند که از او جز روایاتی در ضمن آثار شیخ صدوق، اثری بر جا نمانده است. این مطالعه بنا دارد با آزمون روش‌های مختلف نقد متون، داده‌های تاریخی پنهان در همین اندک شواهد بازمانده را استخراج کند و از این طریق، روشی نو برای شناسایی راویان تأثیرگذار و ناشناس جهان اسلام جوید؛ راویانی اثرگذار در بوم‌هایی که گذشت زمان، بقایای وجود تعالیم و مکاتبشان را محو کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Muhammad b. Ahmad Al-Shaybani, An Anonymous Scholar of Hadith from School of Rey and the Generation of Ibn B3bwayh's Shaykhs

نویسنده [English]

  • Farhang Mehrvash
چکیده [English]

Muhammad ibn Ahmad Al-Shaybani, as introduced in the majority of Rijal sources, was an anonymous scholar of hadith, of whom had not been narrated, but a few. However, these few remained narrations can be considered as a very source for his lifetime. Based on textual criticism, this study reconstructs his biographical data available in these sources. The period of his life, his teachers, school, and theological beliefs etc. will be studied in order to trace the hadith school of Rey from which most of its scholars migrate to Baghdad at the period of BGyid dynasty. In other words, a historical methodology is applied in the realm of hadith studies to examine a new method. In addition to investigating Shaybani's lifetime, the aim of the study is to present this methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muhammad ibn A\'mad Al-Sin1nH
  • Muhammad ibn A\'mad Al-Shayb1nH
  • A\'mad ibn Muhammad Al-Shayb1nH
  • A\'mad ibn Muhammad Al-Sin1nH
  • scholars of hadith
  • Isti\'1\'ah
  • Abu \'Abd ollah Al-R1zH