عوامل پنهان خطا در تضعیفات رجالی

نویسنده

دانشکده اصول‌الدین قم

چکیده

تضعیفات رجالی، پرحاشیه‌ترین بخش علم رجال است. جارحان فقط در پاره‌ای از موارد به عوامل تضعیف راویان اشاره کرده‌اند. توجه به رفتار عملی اصحاب در برخورد با این دستۀ متهم به ضعف و از دیگر سو، توجه به اختلاف فراوان رجالیان با یکدیگر، سرآغاز تشکیک و ایجاد سؤالی در این زمینه است. آیا به راستی تمامی این تضعیفات صحیح و مطابق واقع‌اند یا برخی عوامل پنهان، رجالیان را به اشتباه انداخته است. بررسی تاریخ حدیث شیعه نشان می‌دهد، سلسله عواملی همراه هم یا به تنهایی سبب می‌شد رجالیان در مورد فردی به اشتباه بیفتند. این نکته از متن کتب رجالی و گزارشات ایشان قابل استنباط و اثبات است. نتیجۀ این اشتباه از تشکیک و خرده‌گیری تا شدیدترین تضعیفات متغیّر بود. در این صورت، استادان و شاگردان وی نیز مورد سؤال واقع شده و در نتیجۀ این اشتباه، کوله‌بار حدیثی همگی ایشان مورد تشکیک واقع می‌شد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله سعی می‌شود با معرفی این عوامل و نمونه‌های عملی آن، اعتماد کلی و قطعی بر تضعیفات مورد تشکیک واقع شود و رویکردی برای مطالعه بیشتر این تضعیفات فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hidden Factors of Mistake in Rejāl attenuations

نویسنده [English]

  • Ehsān Pour No’mān
چکیده [English]

Rejāl attenuations are one of the controversial parts in Rejāl science. Critics have pointed out just some of the factors which attenuate the narrators. Uncertainty begins when one pays attention to the practical conduct of followers in dealing with those who are accused of weakness on the one hand, and to the great differences among scholars of Rejāl on the other hand. Are these attenuations accurate and conform to reality or some of hidden factors have led scholars of Rejāl into confusion. A study of Shi’ite hadith history show that a set of factors together or alone, have caused these scholar to fall into the wrong about a person. This point can be proved by Rejāl books and their reports. The result of this mistake varied from uncertainty and cavil to highest attenuation. So, teachers and students were questioned and as a result of this mistake all of their traditions have become suspected. Due to importance of this issue, in this article we introduce these factors and practical examples, overall and exact trust about doubted attenuations, and provide an approach for further study on these attenuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rejāl science
  • Reliability and Weakness
  • critique
  • attenuation