کاوشی در پدیدآورندۀ کتاب الاختصاص

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه یزد

چکیده

مؤلف کتاب الاختصاص شناخته‌شده نیست؛ برخی او را احمد بن حسین مؤمن و برخی شیخ مفید می‌دانند. کنار این نظریه‌ها، نظریۀ دیگری هم هست و آن اینکه الاختصاص تلخیص‌شدۀ کتاب العیون و المحاسن شیخ مفید است. بر پایۀ این تحقیق، این کتاب از تألیف‌های احمد بن حسین المؤمن، شیخ مفید و یا تلخیصی از کتاب العیون و المحاسن وی نیست. گرچه بعضی از مشایخ شیخ مفید در سند روایات این کتاب ذکر شده، الاختصاص کشکولی را ماند که احادیث مختلف و متفاوت و گاه متناقض با رأی و نظر شیخ مفید را از کتاب‌های الاختصاص ابو علی احمد بن حسین بن احمد بن عمران، فضائل امیرالمؤمنین ابن دأب، صفه الجنه والنار و قبض روح المؤمن و الکافر سعید بن جناح  و محنه امیرالمؤمنین به دست گردآورنده‌ای غیرمتخصص در امر حدیث جمع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

aaa

نویسندگان [English]

 • Majid Maaref 1
 • Mohammad Ali Heydari 2
1 University of Tehran
2 University of Yazd
چکیده [English]

bbb

کلیدواژه‌ها [English]

 • ccc
 1.  

  1. آقابزرگ تهرانی، محمد محسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، بیروت: دار الاضواء، 1403ق.
  2. ابن بابویه، محمد بن على، عیون اخبار الرضاR، چ۱، تهران: نشر جهان، 1378ق.
  3. اب‍ن‌ ش‍ه‍رآش‍وب‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌‏‫، معالم‌ العلماء فی فهرست کتب ‌الشیعة و اسماء المصنفین منهم قدیماً و حدیثاً، تهران: اقبال، ۱۳۵۳ش.
  4. ابن طاووس، على بن موسى، فرج المهموم فی معرفة نهج الحلال من علم النجوم(تاریخ علماء النجوم)، چ۱، قم: دار الذخائر، 1368ق.
  5. اف‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌‌ب‍ی‍گ‌، ری‍اض‌ ال‍ع‍ل‍م‍اء و ح‍ی‍اض‌ ال‍ف‍ض‍لاء، م‍ش‍ه‍د: بنیاد پژوهش‌های اسلامی‏‫، ۱۳۸۹ش.
  6. امین، سید محسن، اعیان الشیعة، حققه و أخرجه حسن الامین، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، 1403ق.
  7. امین، حسن، مستدرکات اعیان الشیعة، بی‌جا: مؤسسۀ تحقیقات و نشر معارف اهل البیتk، بی‌تا.
  8. بحرانى، سید هاشم بن سلیمان، مدینة معاجز الأئمة الاثنی عشر و دلائل الحجج على البشر، چ۱، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1413ق.
  9. حرّ عاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعة و تحصیل مسائل الشریعة، تهران: مکتبة الاسلامیة، 1401ق.
  10. ــــــــ ، الفصول المهمة فی أصول الأئمة، قم: مؤسسۀ معارف اسلامی امام رضاR، ۱۴۱۸ق.
  11. خرسان، سید مهدی، الاختصاص، نجف: چاپخانۀ حیدریه، 1390ش.
  12. خ‍وئ‍ی‌، سید ‌اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، م‍ع‍ج‍م‌ رج‍ال ‌‌ال‍ح‍دی‍ث‌ و ت‍ف‍ص‍ی‍ل‌ طب‍ق‍ات ‌‌ال‍رواة‌، ق‍م: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ش‍ی‍ع‍ه‌‏‫‏، ۱۳۶۹ش.
  13. شبیری زنجانی، سید محمدجواد، «شیخ مفید و کتاب اختصاص»، نور علم، شمارۀ 40، 1370ش، ص۶۰ـ۸۱.
  14. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد2، چ۲، قم: مکتبة آیت‌الله المرعشی النجفی، 1404ق.
  15. طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ال‍ف‍ه‍رس‍ت،‌ تحقیق‌ ج‍واد ال‍ق‍ی‍وم‍ی، بی‌جا: ن‍ش‍ر ال‍ف‍ق‍اه‍ة‌، ۱۴۱۷ق‌.
  16. عاملى نباطى، على من محمد بن على بن محمد بن یونس، الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیم، چ۱، نجف: المکتبة الحیدریة، 1384ق.
  17. غفاری، علی‌اکبر، الاختصاص، تنظیم فهارس از سید محمود زرندی محرمی، تهران: مکتبة الصدوق، 1379ش.
  18. ک‍راج‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، کنز الفوائد، حققه و علق علیه عبدالله نعمه، بیروت: دارالاضواء‏‫، ۱۴۰۵ق.
  19. کلینى، محمد بن یعقوب،‏ الکافی، تصحیح على‌اکبر غفارى و محمد آخوندى، تهران‏: دارالکتب الاسلامیة، 1407ق.‏
  20. کنتوری، اعجاز حسین بن محمد قلی، کشف الحجب و الأستار عن أسماء الکتب و الأسفار، قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، بی‌تا.
  21. مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى، بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، چ۲، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1403ق.
  22. مرتضی، سید، الفصول المختارة من العیون و المحاسن، تصحیح على میرشریفى، ‏قم: کنگرۀ شیخ مفید، 1413ق.
  23. معارف، مجید، تاریخ عمومی حدیث، تهران: انتشارات کویر، 1393ش.
  24. مفید، محمد بن محمد، المسائل السرویة، قم‏: کنگرۀ شیخ مفید، 1413ق.
  25. ـــــ ، تصحیح اعتقادات الامامیة، تصحیح حسین درگاهى، قم‏: کنگرۀ شیخ مفید‏، 1414ق.‏
  26. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1365ش.
  27. نورى، حسین بن محمدتقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، چ۱، قم: مؤسسة آل البیتk، 1408ق.