روش‌های فقه‌الحدیثی کتاب جامع احادیث الشیعه

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کتاب جامع احادیث الشیعه ثمرۀ عمر آیت‌الله بروجردی است که بر اساس کاستی‌های موجود در کتاب وسائل الشیعه تدوین شد. روش‌های متعدد فقه‌الحدیثی در این کتاب به کار گرفته شده است تا خواننده بتواند بهرۀ بیشتری از روایت‌های موجود در این کتاب ببرد. این روش‌ها عبارت‌اند از: عدم تقطیع روایات، توجه به خانوادۀ حدیث، چینش روایات، شناخت روایات در پرتو آیات قرآن، حمل روایات بر یکدیگر و رفع تعارض، ذکر معانی لغوی، استفاده از عناوین باب، توجه به مبانی فقهی و کلامی، توجه به اسباب صدور روایات، بهره‌گیری از قراین متصل و منفصل و توضیحات دربارۀ روایت. برخی از کاستی‌های موجود در روش‌های فقه‌الحدیثی این کتاب عبارت‌اند از: چینش نامناسب برخی احادیث، اشکال در تقدم و تأخر ابواب فقهی، عدم تناسب برخی آیات با ابواب فقهی و عدم ذکر برخی آیات مربوط، عدم توجه به برخی مبانی کلامی شیعه و استقصای ناقص شروح روایات.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hadith Comprehension Methods of Jāmi' Aḥādīth al-Shia

نویسندگان [English]

 • Mohammad Askari
 • Nehleh GHaravi Naeeni
 • Kavoos Roohi Barandaq
University of Tarbiat Modarres
چکیده [English]

"Jāmi' Aḥādīth al-Shia" book is the result of ayatollah boroujerdi’s life which was written due to the deficiencies of "Wasā'il al-Shia. Multiple methods of hadith comprehension (Fiqh al Hadith) have been employed in order to obtain more benefits from mentioned traditions in the book. These methods are: not segmentation of traditions, paying attention to the family of hadith, rearrangement of traditions, using the Quran verses to comprehension of traditions, carrying traditions on each other and resolving theirs conflicts, mentioning lexical meanings, using chapter titles, paying attention to jurisprudential and theological principles, paying attention to the reasons for producing traditions, using connected and separate evidences and explanation about traditions. Some of the deficiencies in hadith comprehension methods of this book are: improper arrangement of some traditions, problems in the order of jurisprudential chapters, incongruence of some verses with jurisprudential chapters and failure to mention some related Quranic verses, lack of attention to some Shiite theological principles and incomplete investigation in explanations of traditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ayatollah boroujerdi
 • Jāmi' Aḥādīth al-Shia
 • Hadith Comprehension Methods
 1.  

  1. القرآن الکریم.
  2. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، چ۱، بیروت: دار صادر، 1414ق.
  3. بروجردی طباطبایی، سید محمد حسین، جامع احادیث الشیعه، چ۱، تهران: فرهنگ سبز،
   1429ق.
  4. ـــــــ ، جامع احادیث الشیعه، چ۱، قم: المطبعة العلمیه، 1399ق.
  5. ـــــــ ، نهایة التقریر، به تقریر محمد فاضل لنکرانی، قم: مرکز فقه الائمة الاطهار، بی‌تا.
  6. جوهری، اسماعیل، الصحاح، چ۱، بیروت: دارالعلم للملایین، 1376ش.
  7. صدوق، محمد بن علی بن بابویه، معانی الاخبار، چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1403ق.
  8. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چ۵، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین، 1417ق.
  9. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، چ۳، تهران: کتابفروشی مرتضوی، 1375ش.
  10. عاملی، شیخ حر، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، چ۱، قم: مؤسسة آل البیت، 1409ق.
  11. غروی نائینی، نهله، فقه‌الحدیث و روش‌های نقد متن، چ۱، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1391ش.
  12. فراهیدى، خلیل بن احمد، العین، چ۲، قم: نشر هجرت،1410ق.
  13. مجلسی، محمدتقی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، چ۱، بیروت: مؤسسة الطبع و النشر، 1410ق.
  14. محمدجعفری،رسول، و‌ لزگی، علینقی، «واکاوی و بازپژوهی نقادانۀ روایات جعلی مِطلاقیت امام حسنR» دوفصلنامۀ حدیث‌پژوهی، شمارۀ 15، بهار و تابستان 1395، ص203ـ228.
  15. مرتضوی، سید محمد، «نقد و بررسی روایات مربوط به مطلاق بودن امام حسنR»، نشریه الهیات و معارف اسلامی(مطالعات اسلامی)، شمارۀ 76، تابستان ۱۳۸۶، ص121ـ145.