چیستی تعلیل و تبیین کاربری های آن در فهم روایت فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، علوم قرآن و حدیث، حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

از مهمترین و کاربردی ترین قواعد در دانش فقه الحدیث، قاعده تعلیل است که در روایات نسبتا زیادی بکار رفته است و فوائدی چشمگیر بر آن مترتب است. از همین رو، محدثان و فقها توجهی ویژه بدان داشته اند و در فهم روایات، استفاده ها و برداشت های گوناگونی از آن داشته اند. آگاهی از این برداشت ها، می تواند اهمیت تعلیل در فهم روایت فقهی را بیش از پیش آشکار کند و نحوه استفاده از تعلیل را تا اندازه زیادی نشان دهد. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی موارد استفاده از قاعده تعلیل را تبیین کند و نحوه استفاده از این قاعده را عملا به نمایش گذارد. برخی از مهمترین کاربری های تعلیل در فهم حدیث عبارتند از: تعمیم، تشخیص حکم، شناسایی حدیث تقیه ای، ترجیح معنای مجمل بر ظاهر.

از مهمترین و کاربردی ترین قواعد در دانش فقه الحدیث، قاعده تعلیل است که در روایات نسبتا زیادی بکار رفته است و فوائدی چشمگیر بر آن مترتب است. از همین رو، محدثان و فقها توجهی ویژه بدان داشته اند و در فهم روایات، استفاده ها و برداشت های گوناگونی از آن داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What is the reasoning and explanation of its uses in understanding the narrative

نویسنده [English]

  • javad salmanzadeh
Assistant Professor, Quran and Hadith Sciences, Hakim Sabzevari, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

One of the most important and practical rules in the knowledge of hadith jurisprudence is the rule of interpretation, which has been used in a relatively large number of narrations and has significant benefits. Therefore, the narrators and jurists have paid special attention to it and have had various uses and interpretations in understanding the narrations. Awareness of these perceptions can reveal the importance of reasoning in understanding the narrative and show how to use reasoning to a great extent. This research intends to use descriptive-analytical method to explain the use of the rule of reasoning and to demonstrate how to use this rule in practice. Some of the most important uses of reasoning in understanding the hadith are: generalization, recognizing the ruling, identifying the taqiyya hadith, preferring the concise meaning over the appearance.

Keywords: Explanation, Generalization, Hadith Jurisprudence, Hadith Comprehension, Mansoos Al-Allah

Keywords: Explanation, Generalization, Hadith Jurisprudence, Hadith Comprehension, Mansoos Al-Allah

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explanation
  • Generalization
  • Hadith Jurisprudence
  • Hadith Comprehension
  • Mansoos Al-Allah