بررسی سندی و دلالی روایت «رُؤْیَا الْأَنْبِیَاءِ وَحْیٌ» در نظریه «محمد، راوی رؤیای رسولانه»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

2 پژوهشگر پسا دکتری، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

چکیده

اصلِ ارتباط عالم معنا با ماده با کانال وحی همواره محل تأمل و شبهه بوده است. تحلیل چرایی این مسئله به تفاوت ماهوی عالم ماده با معنا برمی‌گردد. برخی مخالفان عصر بعثت با اتهاماتی اصل ارتباط را زیر سؤال می‌بردند. در دوران کنونی نواندیشانی سعی در تأویل و امروزی کردن مقوله پیچیده وحی دارند. سروش از جمله آنان است که نظراتش در طول سه دهه اخیر همواره در حال تغییر و تطوّر است. وی در دیدگاه‌های قبلی قرآن را کلام خدا می‌دانست، اکنون رؤیاهای پیامبر (ص) می‌داند. نظر به اهمیت موضوع و پاسخ مبنایی و دقیق، این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و سطح تحلیل محتوا به دنبال تحلیل فقه‌الحدیثی روایت «رُؤْیَا الْأَنْبِیَاءِ وَحْیٌ» است سؤال پژوهش به این قرار است: روایت مذکور از نظر اعتبار سندی و متنی در چه حدی است و رابطه ذلالت روایت با اصلِ نظریه چگونه است؟ نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که روایت در منابع فریقین، ضعف سندی داشته و اعتبار لازم را ندارد. بعد از تشکیل خانواده حدیث تعارض روایت با احادیث خانواده و هم‌چنین عقل مشهود است. روایت مذکور مخالف صریح قرآن است و در نهایت دلالت روایت بیان‌گر این نکته است که مشاهدات پیامبر(ص) منشأ الهی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of the masculinity and content of the narration "On the prophets of revelation" in the theory of "Muhammad, the narrator of the apostolic vision"

نویسندگان [English]

  • farzad dehghani 1
  • Rezvaneh Dastjani Farahani 2
1 Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
2 Postdoctoral Researcher, Department of Quran and Hadith Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

The principle of connection between the world of meaning and matter with the channel of revelation has always been a place of reflection and doubt.The analysis of why this problem is related to the essential difference between the world of matter and meaning. Some opponents of the Ba'ath era questioned the principle of communication with accusations. In the current era, neo-thinkers are trying to interpret and modernize the complex category of revelation.Soroush is one of them whose opinions are constantly changing and evolving during the last three decades.In his previous views, he considered the Qur'an to be the word of God,now he considers it to be the visions of the Prophet. Considering the importance of the topic and the basic and accurate answer,this research is based on the descriptive-analytical method and the level of content analysis,following the jurisprudence and hadith analysis of the narration "Rūya al-Anbiyā',the revealed one." And what is the relationship between the humiliation of the narrative and the principle of the theory? The result of the research shows that the narration in Fariqin sources has a weak document. From the point of view of the text, it is not defensible and does not imply Soroush's claim

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'
  • an, Revelation, Vision,, Messenger, Sorosh