بررسی نظرات نیومن درباره علل اخراج احمد بن محمّد بن خالد برقی از قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری / علوم قرآن وحدیث، دانشگاه پیام نورمرکز آران وبیدگل، کاشان، ایران

2 استادیار/ گروه معارف اسلامی دانشگاه کاشان، ایران

3 دانشیار / گروه علوم قرآن وحدیث، دانشگاه کاشان، ایران

چکیده

نیومن در کتاب " دوره شکل گیری تشیع دوازده امامی، گفتمان حدیثی میان قم و بغداد " در ضمن مباحث خویش به بررسی موضوع اخراج برقی پرداخته و معتقد است این اقدام ریشه در باورهای مذهبی آن جامعه مبنی بر ظهور زود هنگام امام عصر (ع) در آینده ای نزدیک داشته و لذا عدم احساس نیاز به نگارش چنین تألیفاتی، آنهم از طرف یکی از موالی خاندان اشعری را علت اصلی این تصمیم می داند و با ترسیم فضای بوم شناسی جامعه قم، استقبال از بازگشت برقی را پس از عدم تحقق باورهای اعتقادی جامعه و به تبع آن درک اهمیت کار برقی را، از دلایل نظریه خویش می داند، در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به شواهد تاریخی و روایات موجود در زمینه آگاهی بخشی مسئله غیبت توسط معصومین (ع)، به غیر علمی بودن نظریه نیومن پی خواهیم برد و در نتیجه می توان تفاوت های بین مبانی فکری، سیاسی و اقتصادی بین اشعری و برقی، را زمینه ساز و از علل اصلی این قضیه دانست، عواملی که به زعم اشعری باعث برهم زدن یکپارچگی جریان اعتقادی و سیاسی جامعه قم بوده که پس از فهم اشتباه خویش، نسبت به جبران آن اقدام نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Newman's opinions about the reasons for the expulsion of Ahmed bin Muhammad bin Khalid Barqi from Qom

نویسندگان [English]

  • Ali Chamany 1
  • Leylā Sādāte Moravveji 2
  • mohamad hasan saneipur 3
1 Doctoral student / Qur'an and Hadith Sciences, Payam Noor Center University of Aran and Bidgol, Kashan, Iran
2 Assistant Professor/Department of Islamic Studies, University of Kashan, Iran
3 Associate Professor / Department of Quran and Hadith Sciences, Kashan University, Iran
چکیده [English]

Newman in his book "Formation Period of Twelver Imam Shiism, Hadith Discourse between Qom and Baghdad", believes that this action is rooted in the religious beliefs of that society regarding the early appearance of the Imam in It has a near future and therefore the lack of feeling the need to write such works, also by one of the followers of the Ash'ari family, is considered the main reason for this decision. he welcomed the return of electricity after the failure of the community's religious beliefs. And accordingly, he considers the understanding of the importance of electrical work to be one of the reasons for his theory. In this research, using the descriptive and analytical method and referring to the historical evidence and traditions in the field of raising awareness of the problem of occultation by the innocents , the theory is unscientific. Newman, we will find out and as a result, the differences between the intellectual, political and economic foundations between Ash'ari and Al-Bariqi can be considered as the basis and one of the main causes of this case, the factors that, according to Ash'ari. After realizing his mistake, he has taken action to compensate for it

کلیدواژه‌ها [English]

  • Andre J. Newman, Ahmed bin Muhammad bin Khaled Barqi, Ahmed bin Muhammad bin Isa Ash'
  • ari, Expulsion of narrators, Qom