میزان تأثیرپذیری شیخ کلینی از حسین بن سعید اهوازی در کتاب کافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث قم ،قم، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد قم ،قم، ایران

چکیده

حسین بن سعید اهوازی از شخصیت‌های شاخص سدۀ دوم هجری، صاحب روش نوینی در جامع‌نگاری است؛ به‌گونه‌ای که کتاب‌ها و شیوۀ ایشان در تدوین کتب، الگو و ملاک سنجش کتب مؤلفان قرار گرفته است. این پژوهش در تلاش است با روش اکتشافی، ضمن بررسی روایات حسین بن سعید در کتاب کافی که یک اثر جامع فاخر شیعی در سدۀ چهارم و از کتب اربعه شناخته می‌شود، میزان تأثیرپذیری شیخ کلینی از حسین بن سعید را در دو جهت ساختاری و محتواییِ تدوین کتب اثبات کند. پس از بیان اینکه کلینی حدود یک‌بیست‌وسوم کتابش را به‌واسطۀ 17طریق معتبر از حسین نقل کرده که نشان از اهتمام جدّی وی به جایگاه علمی و شخصیت ایشان دارد، برای اثبات تأثیرپذیری ساختاری، تعداد و عناوین کتب دو محدّث را مقایسه کردیم. بااینکه در نگاه اولیه، در تعداد کتاب‌هایشان اختلاف داشته و در عناوین کتب، اشتراکات کمتری دارند؛ اما با نگاه محققانه اثبات کردیم که هر دو در تعداد کتاب دارای 32 کتاب و در عناوین، صاحب 19عنوان مشترک‌اند. همچنین شیخ کلینی در گستردگی موضوعات روایاتش که ما در چهار موضوع فقهی، اعتقادی، اخلاقی و تفسیری دسته‌بندی کردیم، تابع شیوۀ تدوین حسین بن سعید بوده و با توجه به اینکه هدفش، نقل روایات صحیح است، در 56 باب، اولین روایت و در 26 مورد، عنوان باب را دقیقاً از همان روایات ایشان، انتخاب کرده که نشان می‌دهد وی در انتخاب محتوای کتابش هم، تحت‌تأثیر روش نوآورانۀ حسین بن سعید بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Degree of Impressibility of Sheikh Kalaynī from Ḥusayn Ibn Saīd Aḥwāzī in Kāfī

نویسندگان [English]

  • Mehdi Gholamali 1
  • Mohammad Taze Mard 2
1 Assistant professor, Department of Hadith Sciences, Qur'an and Hadith University, Qom, Iran
2 PhD. student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Islamic Azad University of Qom Branch, Qom, Iran
چکیده [English]

Introduction
Ḥusayn Ibn Sa’īd Aḥwāzī is one of the prominent personages of the second and third centuries, and he is the owner of a new method of writing in Hadith collections. While validating him, Imami scholars have considered him as one of the narrators of Imam Rizā, Imam Javād and Imam Hādī (pbuh). As a writing style, his method has always been noted in Rijāl sources, and narrators such as Ali ibn Mahziyār and Yūnus ibn ‘Abd al-Raḥmān have been influenced by his method. The 30 books of Ḥusayn Ibn Sa’īd are so famous that advanced scholars even compare the previous works such as the works of Ṣafwān ibn Yaḥyā with his books and in some cases, such as the works of Muhammad ibn Ūrmah, consider the books of Ḥusayn Ibn Sa’īd to be the standard of authenticity.
Materials and Methods
Sheikh Kalaynī also benefited from Ḥusayn Ibn Sa’īd's innovative method of compiling a book during the Ghaybat Ṣughrā. Only two of the 30 writings of Ḥusayn Ibn Sa’īd are available today. But by rereading enough books, you can recover a significant part of the traditions of Ḥusayn Ibn Sa’īd's books. To understand the degree of influence of Ḥusayn Ibn Sa’īd Ahwazi on Sheikh  Kalaynī, his collection of hadiths in the Kafī book was extracted, as well as the chapters and books of Kafī with the titles of Ḥusayn Ibn Sa’īd's books and were subjected to a comparative study. After researching using the exploratory method and using library and citation sources, the following results were obtained: Sheikh Kalaynī has narrated 675 traditions (about 1.23 of Kafī) from Ḥusayn Ibn Sa’īd in his book Kafī in 17 authentic ways. It tells about his insistence on narrating traditions from him and the high status of Ḥusayn Ibn Sa’īd and his books in the eyes of Sheikh Kalaynī. Also, the multiplicity of narrating ways expresses the position and high number of Ḥusayn Ibn Sa’īd's copies in the fourth century. And it can be assumed that Sheikh Kalaynī has received Aḥwāzī's works many times in different ways of carrying hadith such as listening, reciting, allowing, etc. - from his elders. In the number and names of books in Kafī, Sheikh Kalaynī has also received a structural influence from Ḥusayn Ibn Sa’īd and tried to choose the number and names of books and chapters according to the books of Ḥusayn Ibn Sa’īd.
Results and Findings
In the initial dealing with the books of the two narrators - Aḥwāzī and Kalaynī - we find that Kafi has 35 books and Ḥusayn Ibn Sa’īd has 30 books, and the common titles of their books are only 16 books. But when we examine it with a more detailed and investigative look, it becomes clear that both of them have 32 books and 19 titles in common.
Sheikh Kalaynī, in Kafi, has narrated from Ḥusayn Ibn Sa’īd in the form of 430 chapters. In this research, his traditions in Kafi were categorized into four topics: jurisprudential, belief, moral and interpretational, and it was revealed that Sheikh Kalaynī, like the works of Ḥusayn Ibn Sa’īd, observed thematic diversity in the selection and narration of hadiths. Taking into account the fact that Kalaynī's method is to present the correct traditions in Kafi, clearer traditions in each subject are also given at the beginning of each chapter. In 56 chapters of Kafi, he quoted the first tradition from Ḥusayn Ibn Sa’īd, and he has chosen the title of the 26th chapter exactly from the wording of the hadiths of the books of Ḥusayn Ibn Sa’īd.
Conclusion
According to the research conducted and the documents provided, we find that:
Firstly, compared to her previous and later works, the 30 books of Ḥusayn Ibn Sa’īd had innovation, content validity and special fame in the earlier period.
Secondly, Ḥusayn Ibn Sa’īd's books have been the standard for comparing and measuring hadith works.
Thirdly, in terms of the number of parts of the book, Sheikh Kalaynī has arranged it exactly equivalent to Ḥusayn Ibn Sa’īd's books, and most of the titles of Kalini's books - more than sixty per cent - are common with the titles of Aḥwāzī books.
Lastly, in the content of the chapters, while reporting the traditions of Ḥusayn Ibn Sa’īd, Sheikh Kalaynī has adhered to the concepts and traditional texts of Aḥwāzī, and in a significant number of chapters, he has prioritized the reports of Aḥwāzī over others. According to what has been said, the effects of Ḥusayn Ibn Sa’īd and his books on Sheikh Kalaynī and Kafi book cannot be denied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ḥusayn Ibn Sa’īd Aḥwāzī
  • 30 books
  • Sheikh Kalaynī
  • Al-Kafī
  • influences and impressions
قرآن کریم.
امین حسینی عاملی شقرائی، م. (1403ق). أعیان الشیعه (ح. امین، محقق). چ۵. بیروت:‌ انتشارات دارالتعارف.
اهوازی، ح. (1426ق/1384). کتاب الزهد (م. غلامعلی، محقق). چ۱. قم: انتشارات دارالحدیث.
حلّى، ر. (‌1411ق). مهج الدعوات و منهج العبادات. چ۱. قم: انتشارات دارالذخائر.
ـــــــ (بی‌تا). الیقین. بی‌جا: بی‌نا.
دوانی، علی (1377). مفاخر اسلام. چ۲. تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
شبیری، م. (1376ش). نوادر احمد بن محمد بن عیسی یا کتاب حسین بن سعید؟. آینۀ پژوهش، شمارۀ 46، ۲۳ـ۲۶.
صدوق (ابن‌بابویه قمی)، م. (بی‌تا). من لا یحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم: انتشارات مؤسسۀ نشر اسلامی.
طوسی، م. (1471ق). الفهرست. تحقیق مؤسسۀ نشر الفقاهه. چ۱، قم: انتشارات مؤسسۀ نشر اسلامی.
ـــــــ (۱۴۰۴ق). اختیار معرفة الرجال (رجال الکشّی) (م. رجایی، محقق). چ۱. قم: انتشارات مؤسسۀ آل‌البیتk.
عاملی معروف به شهید ثانی، ز. (1429ق). الروضة البهیة. تحقیق مجمع الفکر السلامی. چ۵. قم: انتشارات مجمع الفکر السلامی.
غفاری، ع. (بی‌تا). الکلینی و الکافی. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
کلینی، م. (1429ق). الکافی. تحقیق پژوهشگران مرکز تحقیقات دارالحدیث. چ۱. قم: انتشارات دارالحدیث.
ـــــــ (بی‌تا). الکافی. (ج. مصطفوی، مترجم)، بی‌جا:‌ انتشارات علمیۀ اسلامیه (چاپخانۀ حیدری).
نجاشی، ا. (1432ق). رجال النجاشی. چ۱۰. قم: انتشارات مؤسسۀ نشر اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین قم.
نرم‌افزار درایة النور. مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور.
نرم‌افزار جامع فقه اهل بیتk. مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور.
نصیرالدین طوسی، م (1391ش). جواهر الفرائض مشهور به جواهر النصیریه. قم: انتشارات فقه الثقلین.
References
Quran. (In Persian).
Ahwazi, H. (2005). Kitab al-Zuhd. Research: M. Gholamali. Qom: Dar al-Hadith Publishing House. (In Persian).
Ameli, Z. (2008). al-Rawda al-Bahiya. Research: Majma al- Fikr al-Islami. Qom: publications of Majma al-Fikr al-Salami. (In Persian).
Amin Hosseini Ameli Shograi, S. (1982). Aayan al-Shia. Researcher: H. Amin. Beirut: Dar al-Taarif Publications. (In Persian).
Davani, A. (1998). Mafakher Islam. Tehran: Islamic Revolution Center Publications. (In Persian).
Ghafari, A. Al-Kalini and Al-Kafi. Qom: Islamic Publishing House affiliated with the Qom Teachers Society. (In Persian).
Hali, S. (1990). Mahj al-Dawaat and Manhaj al-Ibadat. Qom: Dar al-Zhaer Publications. (In Persian).
--------- . Elikin. No place, No date. (In Persian).
Kulaini, M. (2008). al-Kafi. Researcher: researchers of Dar al-Hadith Research Center, 15 volumes, Qom: Dar al-Hadith Publications. (In Persian).
--------- . al-Kafi. Translation and description: J. Mostafavi. Islamic Scientific Publications (Heidari Printing House), (In Persian).
Najashi, A. (2010), Rijal al-Najashi. Qom: Islamic Publishing House affiliated to Qom Teachers Association. (In Persian).
Nasir al-Din Tusi, M. (2013). Javaher al-Fareez known as Jawaher al- Nasiriyeh. Qom: Fiqh al-Saqlain Publications. (In Persian).
Saduq (Ibn Babuyeh Qomi), A. Man La Yahdrah al-Faqih. Research: A.A. Ghafari, Qom: Islamic Publishing House. (In Persian).
Shabiri, M. (1997). Nawader Ahmed bin Mohammad bin Isa or the book of Hossein bin Saeed. Mirror of Research, No. 46, Mehr and Aban. (In Persian).
Software "Comprehensive Jurisprudence of Ahl al-Bayt, peace be upon them", Noor Islamic Science Computer Center. (In Persian).
Software "Daria Al-Noor" software, Noor Islamic Sciences Computer Center. (In Persian).
Tousi, M. (2048). Al-Fahrst, Research: Nashr al-Faqaheh Institute. Qom: Islamic Publishing Institute Publications. (In Persian).
--------- . (1983). Ekhtiar Marafah al-Rajal (Rajal al-Kashi). Research: M. Rajaee. Qom: Al-Al-Bait Institute Publications. (In Persian).