بازیابی آسیب‌های فهم حدیث از دیدگاه شیخ انصاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

چکیده

حدیث، زمانی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که با نقد و ارزیابی، صدور آن از معصوم ثابت شود. هر حدیث‌پژوهی پیش از آغاز فهم حدیث باید در متن حدیث درنگ کند تا چنانچه آسیبی در آن باشد، برای زدودن آن، اقدام‌های لازم را انجام دهد. شیخ انصاری در تراث فقهی خود به برخی از آسیب‌ها و موانعی که در فهم حدیث خلل وارد می‌کند، توجه کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی به بعضی از این آسیب‌ها در دیدگاه شیخ انصاری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که عواملی مانند عدم رجوع به منابع اولیه، تصحیف، ادراج، تقدیم و تأخیر، تقطیع نادرست، نقل به معنا، اضطراب و عدم رجوع به احادیث مشابه برای رفع ابهام از حدیث، مورد توجه شیخ انصاری بوده است و حتی خود شیخ انصاری هم به برخی از این آسیب‌ها مبتلا شده و موجب شده تا در برخی موارد در فهم حدیث دچار اشتباه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detecting the damage of understanding hadith from Sheikh Anṣārī's point of view

نویسندگان [English]

  • Sayyid Abolghasem Hoseini Zeidi
  • Ali Nosrati
  • Mohammad Hassan Ghasemi
Assistant Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Understanding the ḥadīth is the next step after proving the issuance of the ḥadīth and making sure that the text is correct. Scholars, jurists and ḥadīth researchers have different principles and methods in understanding ḥadīth which have a great impact on the understanding of ḥadīth and its main and real purpose. In fact, understanding ḥadīth and understanding the real meaning of the pure narrators, which is the ultimate goal of all aḥādīth knowledges, is one of the most important and difficult knowledge of ḥadīth. The Infallible Imams (pbuh) have given a lot of advice on the science of critical study of transmission of tradition and understanding of ḥadīth. Al-Sheikh al-Ṣadūq, in his book Maʿānī l-ʾAkhbār has quoted from Dāwūd ibn Farqad from Imām al-Ṣādiq (pbuh) that the narrator said: I heard from Imam Ṣādiq (pbuh) that he said: "You are the best jurists, when you understand the meaning of our words." Sheikh Aʿzam writes: “The meaning of this tradition is to encourage Ijtihād and to use all one's strength in the way of understanding the meanings of the traditions.”
Materials and Methods
Jurists in their deductive jurisprudential books have criticized and evaluated many ḥadīths with bases and methods and have discovered the meaning and purpose of the transmitter of the hadith. Sheikh al-Anṣārī, the deep-thinking Shiʿa jurist, has also criticized and understood many ḥadīths in his jurisprudential and principal collections. The author tries to analyze his foundations and methods in understanding the ḥadīth with descriptive-analytical method by providing objective examples among his works, which no work has been observed in this regard.
The Isnad or the text of the tradition may refer to damages such as Idrāj, Taṣḥīf, Taḥrīf, Taqdīm wa Ta’khīr, Iḍṭrāb, taqṭī’, transmitted to meaning, etc., which make it difficult to validate or understand it. The ḥadīth researcher should review the context of ḥadīth before beginning to understand ḥadīth and identify these damages and take necessary steps to eliminate them and access to an emended text of the ḥadīth to pave the way for the understanding of the ḥadīth.
Results and Discussion
Sheikh al-Anṣārī, in his jurisprudential and principal works, has noticed the damages that affect the correct understanding of ḥadīth in order to study the emergence and achieve the serious purpose of the Imam (pbuh), some of which are:

The ḥadīth in the view of Sheikh al- Anṣārī should be examined before the process of understanding ḥadīth begins, so that it is not Taṣḥīf in it and it should be reconstructed, if it has Taṣḥīf. Sheikh al-Anṣārī applies the principle of non-misrepresentation if there is doubt about the occurrence of the Taṣḥīf in the narration.
Sheikh al-Anṣārī considers the wrong understanding of some ḥadīths as a result of the negligence of the Idrāj occurred in the traditions, and although he did not use the term Idrāj and did not say that the narration is entered, but he noticed it and considered neglecting it as a reason for the slippage of others.
Taqdīm wa Ta’khīr is one of the disadvantages of understanding the ḥadīth that has appeared in some ḥadīths and Sheikh al-Anṣārī paid attention to this damage and sometimes made it easier to understand the ḥadīth by showing it.
It is necessary for a ḥadīth researcher from Sheikh al-Anṣārī's point of view to reconstruct an interrupted ḥadīth by referring to the original sources in order to have a correct understanding of the ḥadīth. He considers the exact semantics of some narrations to be dependent on seeing the entire narration, and brings the entire narration and explores the Infallible's meaning.
Sheikh al-Anṣārī considered it permissible for a word in a ḥadīth to be transmitted in the meaning. He clarifies in the case that the original and the transmitted word's meaning differ only in the wording: "It is not permissible to transmit an muṭlaq tradition in a muqayyad manner, even if the transmitter acknowledges that it meant by muṭlaq is muqayyad manner, because this Ijtihād is from the transmitter and is only a proof for himself." Sheikh al-Anṣārī sometimes differentiates the tradition that transmitted to word from the tradition that transmitted to meaning by comparing similar narrations related to the same subject and by considering other evidences.
One of the other problems of some ḥadīths that should be noticed before entering into the understanding of ḥadīth is having or showing Iḍṭrāb in ḥadīth. The extent of this problem is such that Muḥaqqiq al-Baḥrānī has claimed that there are few ḥadīths in al-Sheikh al-Ṭūsī’s Tahdhīb that are free of Ikhtilāl and Iḍṭrāb in the Isnad or text. Sheikh al-Anṣārī paid attention to this issue and tried to solve it.
Sheikh al-Anṣārī points out: One of the problems that may cause misunderstanding in a ḥadīth is not to refer to similar and related ḥadīths, and therefore, in some cases, by referring to similar ḥadīths, Sheikh al-Anṣārī tried to remove the ambiguity of the ḥadīths.

Conclusion
The present research has dealt with some of these damages in Sheikh al-Anṣārī's viewpoint in a descriptive-analytical manner and has concluded that: factors such as not referring to primary references, Idrāj, Taṣḥīf, Taḥrīf, Taqdīm wa Ta’khīr, Iḍṭrāb, taqṭī’, transmitted to meaning and failure to refer to similar hadiths to remove ambiguity from the hadith has been considered by Sheikh al-Anṣārī, and even Sheikh al-Anṣārī himself has suffered from some of these damages and they have caused him to make mistakes in understanding the hadith in some cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ḥadīth
  • Damages of the understanding of ḥadīth
  • Sheikh al-Anṣārī
قرآن کریم.
استرآبادی، م. (1378ق). لب اللباب فی علم الرجال؛ در میراث حدیث شیعه. به‌ کوشش م. مهریزی و همکاران. دفتر دوم. چ۱. قم: دارالحدیث.
انصاری، م. (1428ق[الف]). فرائد الأصول. چ۸. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
ـــــــــ (1415ق[الف]). کتاب الصلاة. چ۱. قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ انصاری.
ـــــــــ (1413ق). کتاب الصوم. چ۱. قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ انصاری.
ـــــــــ (1415ق[ب]). کتاب الطهارة. چ۱. قم: کنگرۀ جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى،.
ـــــــــ (1425ق). مطارح الأنظار. مقرّر: م. ا. کلانتری طهرانی. چ۱. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
ـــــــــ (1428ق[ب]). کتاب المکاسب. چ۱۱، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
بحرانی، ی. (1405ق). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة (م. ایروانی،‌ مصحح). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
بهایی، م. (1419ق). استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار‌. چ۱. قم: مؤسسۀ آل‌البیتk.
ـــــــــ (1398ق). الوجیزة فی علم الدرایة. قم: مکتبة بصیرتی.
بهبهانی، م. (1404ق). الفوائد الرجالیه (چاپ‌شده به‌همراه رجال خاقانی). چ۲. قم: مکتب الأعلام الاسلامی.
ـــــــــ (1424ق). مصابیح الظلام. قم: مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی.
جمعی از پژوهشگران (زیر نظر م. هاشمی شاهرودی‌) (1426ق). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیتk. چ۱. قم: مؤسسۀ دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیتk.
حرّ عاملی، م. (1409ق). وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. تصحیح گروه پژوهش مؤسسۀ آل‌البیتk. قم: مؤسسۀ آل‌البیتk.
حلّی، ج. (1407ق). المعتبر فی شرح المختصر. چ۱. قم: مؤسسۀ سیدالشهداt.
خویی، ا. (1410ق). المعتمد فی شرح المناسک. مقرّر: ر. موسوی خلخالی. چ۱. قم: منشورات مدرسة دارالعلم.
دلبری، ع. (1391ش). آسیب‌شناسی فهم روایات. چ۱. مشهد مقدس: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
سبزواری، م. (1427ق). ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد. چ۱. قم: مؤسسۀ آل‌البیتk.
شوشتری، م. (1406ق). النجعة فی شرح اللمعة. چ۱. تهران: کتاب‌فروشی صدوق.
شهرزوری، ع. (1416ق). مقدمة ابن الصلاح (ا. صلاح بن محمد، مصحح). چ۱. بیروت: دارالکتب العلمیه.
صدر، ح. (بی‌تا). نهایة الدرایة. چ۱. قم: نشر المشعر.
صدوق، م. (1398ق). التوحید (ه. حسینی، مصحح). قم: جامعۀ مدرسین.
ــــــــــ (1362ش). الخصال (ع. غفاری، مصحح). چ۱. قم: جامعۀ مدرسین.
ـــــــــــ (1413ق). من لا یحضره الفقیه (ع. غفاری، مصحح). چ۲. قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین.
ــــــــــ (1361ش). معانی الأخبار. چ۱. قم: انتشارات جامعۀ مدرسین.
طریحی، ف. (1416ق). مجمع البحرین (ا. حسینی، مصحح). چ۳. تهران: کتاب‌فروشی مرتضوی.
طوسی، م. (1390ق). الاستبصار فیما إختلف من الأخبار. تهران: دارالکتب الإسلامیه.
ـــــــــــ (1407ق). تهذیب الأحکام (ح. موسوی خرسان، مصحح). چ۴. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
عاملی، ز. (1413ق). الرعایة فی علم الدرایة (ح. بقّال، محقق). چ۲. قم: مکتبة المرعشی النجفی.
ـــــــــــ (1403ق). منتقی الجمان فی أحادیث الصحاح و الحسان. (ع. غفاری، مصحح). چ۱. قم: منشورات جامعۀ مدرسین.
عاملی، م. (1411ق). مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام‌. چ۱. بیروت: مؤسسۀ آل‌البیتk.
عاملی، ح. (1401ق). وصول الاخیار إلی أصول الأخبار (ع. کوه‌کمره‌ای، محقق). چ۱. قم: مجمع الذخائر الاسلامیة.
عاملی، م. (بی‌تا). مناهج الأخیار فی شرح الاستبصار‌. چ۱. قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
فیض کاشانی، م. (1406ق). الوافی. چ۱. اصفهان: کتابخانۀ امام امیرالمؤمنین علیt.
فیومی، ا. (بی‌تا). المصباح المنیر. چ۱. قم: منشورات دارالرضی.
کرکی، ع. (1414ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد. چ۲. قم: مؤسسۀه آل‌البیتk.
کلینی، م. (1429ق). الکافی. تصحیح دارالحدیث. قم: دارالحدیث.
کنی، ع. (1421ق). توضیح المقال فی علم الرجال (م. مولوی، محقق). چ۱. قم: دارالحدیث.
مازندرانی، م. (1429ق). شرح فروع الکافی. چ۱. قم: دارالحدیث.
مامقانی، ع. (1352ش). تنقیح المقال فی علم الرجال. چ۱. نجف: مطبعة مرتضوی.
مجلسی، م. (1410ق). بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. بیروت: مؤسسة الطبع و النشر.
مجلسی، م. (1406ق). روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه (ح. موسوی کرمانی، ع. اشتهاردی و ف. طباطبایی، محققان). چ۲. قم: مؤسسۀ فرهنگی اسلامی کوشانبور.
مدیرشانه‌چی، کاظم (1376ش). علم الحدیث و درایة الحدیث. چ۱۲. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
معارف، مجید (1385ش). نقل به معنی در حدیث، علل و پیامدهای آن. پژوهشنامۀ قرآن و حدیث، شمارۀ ۱، ۷ـ۲۴.
میرداماد، م. (1380ش). الرواشح السماویة. چ۱. قم: دارالحدیث.
نجفی، م. (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام (ع. قوچانی و ع. آخوندی، محققان). چ۷. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
References
Holy Quran.
Al-Ḥurr al-ʿĀmilī, M. (1988). Wasāʾil al-shīʿa. Edited by: Research Group of Muʾassasat Āl al-Bayt [Aalulbayt] (PBUT). Qom: Muʾassasat Āl al-Bayt [Aalulbayt] (PBUT). (In Persian).
ʿĀmilī, Ḥ. (1980). Wuṣūl al-Akhyār ʾilā ʾUṣūl al-Akhbār. Edited by: ʿA. Kooh Kamarī. Majmaʿ al-dhakhāʾir al-Islāmīyyah. (In Persian).
ʿĀmilī, M. (1985). Manāhij al-Akhyār fī Sharḥ al- Istibṣār. ʾIsmāʿīlian Institute. (In Persian).
ʿĀmilī, M. (1990). Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām. Beirut: Muʾassasat Āl al-Bayt [Aalulbayt] (PBUT). (In Persian).
ʾAmilī, Z. (1992). Al-Riʾāyah fī ʾIlm al-Dirāyah. Research by Ḥ. Baqqāl. Qom: Marʾashī Najafī Library. (In Persian).
---------. (1982). Muntaqā al-Jamān fī Aḥādīth al-Ṣiḥāḥ wa al-Ḥisān. Edited by ʿA. Ghaffarī. Qom: The Publications of the Society of Seminary Teachers. (In Persian).
Anṣāri, M. (2007a). Farāʾid al-ʿuṣūl. Qom: Majmaʿ al-Fikr al-Islámī [Academy of Islamic Thought]. (In Persian).
---------. (1994a). Kitāb al-Ṣalāh. Qom: World Congress in honor of Shaykh Aʿzam al-Ansārī. (In Persian).
---------. (1992). Kitāb al-Ṣawm. Qom: World Congress in honor of Shaykh Aʿzam al-Ansārī. (In Persian).
---------. (1994b). Kitāb al-Ṭahārah. Qom: World Congress in honor of Shaykh Aʿzam al-Ansārī. (In Persian).
---------. (2004). Maṭāriḥ al-Anẓār. adjuster: M. Kalāntarī Ṭahrānī. Qom: Majmaʿ al-Fikr al-Islāmī [Academy of Islamic Thought]. (In Persian).
---------. (2007b). Kitāb al-Makāsib. Qom: Majmaʿ al-Fikr al-Islámī [Academy of Islamic Thought]. (In Persian).
Astarābādī, M. (1958). Lubb ol-Lubab fī ʿIlm al-Uṣūl [Purest of the Pure in Biographical Evaluation]. The Heritage of Shia Ḥadīth. By M. ʿAzīzī & Colleagues, Second Notebook, 1st Edition, Qom, Dār al-Ḥadīth. (In Persian).
Bahāʾi, M. (1998). Iṣtiqṣaʾ al-Iʿtibār fī Sharḥ al-Istibṣār. Qom: Muʾassasat Āl al-Bayt [Aalulbayt] (PBUT). (In Persian).
---------. (1977). Al-Wajīzah fī ʿIlm-id-Dirāyah. Qom: Baṣīrī Library. (In Persian).
Baḥrānī, Y. (1984). Al-Ḥadāʾiq al-Nādhirah. Muḥammad Taqī Irvānī. Qom: Islamic Publications Office affiliated with the Society of Seminary Teachers of Qom. (In Persian).
Bihbahānī, M. (1983). al-Fawāʾd al-Rijālīyyah. Published with Rijāl al-Khāqānī. Qom: al-Iʿlām al-Islāmīyyah Library. (In Persian).
---------. (2003). Maṣābīḥ az-Ẓalām. Muʾassasat [Institute] ʿAllāma Sayyid Muḥammad Ḥusayn Ṭabāṭabāʾī. (In Persian).
Delbarī, S. (2013). Pathology of Knowing Narrations. Razavi University of Islamic Sciences. (In Persian).
Fayḍ Kāshānī, M. (1985). Al-Wāfī. Iṣfahān: Maktabat al-Imām Amīr al-Muʾminīn al-ʿĀmma (lit: Public Library of Imam Amir al-Muʾminīn). (In Persian).
Fayūmī, A. (1993). Al-Miṣbāḥ al-Munīr. Dār al-Raḍī Publications. (In Persian).
Hashimi Shahrud, M. (2005). Farhang Fiqh Mutabiq Mazhab Ahl bagt. Qom: Muasisih Da'iratullma'arif Fiqh Islamic bar Mazhab Ahl bagt. (In Persian).
Ḥillī, J. (1986). Al-Muʿtabar fī Sharḥ al-Mukhtaṣar. Qom: Muʾassasat al-Sayyid al-Shuhadāʾ. (In Persian).
Kanī, ʿA. (2000). Tawḍīḥ al-Maqāl fī ʿIlm al-Rījāl. Research by M.H. Mawlawī. Qom: Dār ol-Ḥadīth. (In Persian).
Karakī, ʿA. (1993). Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿid. Muʾassasat Āl al-Bayt [Aalulbayt] (PBUT). (In Persian).
Kulaynī, M. (2008). Al-Kāfī. Edited by Dār ol-Ḥadīth. Qom: Dār al-Ḥadīth.
Khuii, A. (1426) al-i'timad فی sharh al-manadi, muqarrir: R. Musawi. Qom: Mashurat Madrasah Darulilm. (In Persian).
Majlisī, M. (1985). Rawḍa al-Muttaqīn fī Sharḥ Man lā Yaḥḍuruhu al-Faqīh. Edited by Ḥ. Mousavī Kermānī, ʿA. Eshtihārdī & F. Ṭabāṭabāʾī. Kūshānbūr Islamic Cultural Institute. (In Persian).
Majlisī, M. (1989). Biḥār al-ʾAnwār al-Jāmiʿat li-Durar ʾAkhbār al-ʾAʾimmat al-ʾAṫhār (literally: Seas of lights: the collection of pearls of the reports of the pure Imams). Beirut: Printing and Publishing Institute. (In Persian).
Māmaqānī, ʿA. (1973). Tanqīh al-Maqāl fī ʿIlm al-Rijāl. An-Najaf: Murtaḍvī Printing Press. (In Persian).
Maʿrif, M. (2006). An-Naql ʿIlā al-Maʿnā fī al-Ḥadīth; Al-ʿIlal wa Āthāru-hum. Pazhouhesh Nāme-ye Qurān wa Ḥadīth. (In Persian).
Māzandarānī, M. (2008). Sharḥ Furūʿ al-Kāfī. Qom: Dār ol-Ḥadīth. (In Persian).
Mīr Dāmād, M. (2001). Ar-Rawāshiḥ as-Smāwīyyah fī Sharḥ al-Aḥādīth al-Imāmīyya. Qom. (In Persian).
Mudīr-shānehchī, K. (1997). ʿIlm al-Ḥadīth wa Dirāyah al-Ḥadīth. Qom: Islamic Publications Office. (In Persian).
Najafī, M. (1983). Jawāhir al-Kalām fī Sharḥ Sharāʼiʻ al-Islām. Edited by ʿA. Qūchanī & ʿA. Ākhund. Beirut: Dār Iḥyāʿ al-Turaāth al-ʼArabī. (In Persian).
Sabziwārī, M. (2006). Dhakhīrat al-Maʿad fī Sharḥ al-Irshād. Qom: Muʾassasat Āl al-Bayt [Aalulbayt] (PBUT). (In Persian).
Ṣadr, Ḥ. (1977). Nahāyah al-Derāyah (The end of understanding in principles). Qom: Nashr al-Mashʿr, n.d.
Ṣadūq, M. (1977). Al-Tawḥīd (lit. The Book of Divine Unity). Edited by: H. Ḥusaynī. Qom: Society of Seminary Teachers of Qom. (In Persian).
---------. (1983). Al-Khiṣāl (Arabic: الخصال, lit: The Traits), Edited by ʿA. Ghaffārī. Qom: Society of Seminary Teachers of Qom. (In Persian).
---------. (1984).ʿIlal al-sharāyiʿ (Arabic: عِلَل الشَّرائِع, literally: reasons of the rulings). Qom: Dāvarī Library, x. (In Persian).
---------. (1984). Man lā Yaḥḍuruhu al-Faqīh (Arabic: مَنْ لَا یَحْضُرُه ٱلْفَقِیه, lit.  He Who has no Jurisprudent with Him). Editing [Proofreading, Taṣḥīḥ]: ʿA. Ghaffarī. Qom: Islamic Publications Office affiliated with the Society of Seminary Teachers of Qom. (In Persian).
---------. (1992). Maʿānī l-ʾAkhbār (Arabic: مَعانِی الأخبار, lit. the meanings of the Ḥadīths). Qom: Islamic Publications Office affiliated with the Society of Seminary Teachers of Qom. (In Persian).
Shahrazūrī, ʿU. (1995). Muqaddimah ibn al-Ṣalāḥ fī ‘Ulūm al-Ḥadīth (Introduction to the Science of Ḥadīth). Research by: A. Ṣalāḥ ibn Muḥammad, Beirut: Dar al-Kutub al-ʾlmīyyah. (In Persian).
Shūshtarī, M. (1985). Al-Najʿah fī Sharḥ al-Lumʿah. Tehrān: Ṣadūq Library. (In Persian).
Ṭurayḥī, F. (1995). Majmaʿ al-baḥrayn. Edited by A. Ḥusaynī. Murtaḍavī Library. (In Persian).
Ṭūsī, M. (1970). Al-Istibṣār fī mā ukhtulif min al-Akhbār. Tehrān: Dar al-Kutub al-Islāmīyyah. (In Persian).
---------. (1986). Tahdhīb Al-Aḥkām. Edited by Ḥ. Mousavī khersān. Tehrān: Dar al-Kutub al-Islāmīyyah. (In Persian).