بازشناسی مفهوم ضعف راوی در منابع پنج‌گانۀ رجالی شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه علوم قرآن و فقه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

یکی از مفاهیم در دایرۀ جرح و تعدیل رجال حدیث، مفهوم ضعف است. دانشمندان رجال شیعه برخی از راویان را ضعیف توصیف کرده‌اند؛ اما با وجود ضعف راوی، در کتب حدیثی ما روایات بسیاری از آن‌ها نقل شده است. این مسئله نشان می‌دهد مفهوم ضعف نمی‌تواند به‌معنای رد مطلق روایات راوی توصیف شده به ضعف باشد. اگر ضعف به‌معنای رد مطلق روایات راوی ضعیف بود، هرگز شاهد ورود حجم فراوانی از روایات راویان ضعیف به کتب روایی نبودیم. برای نمونه با وجودی که دانشمندان علم رجال ابوسمینه و محمد بن سنان را ضعیف می‌دانند، در کتب روایی ما صدها روایت از این دو داریم و همین مسئله نیاز به یک دوباره‌اندیشی در حوزۀ مفهوم ضعف را ضروری می‌سازد. بنابراین پژوهش حاضر به هدف دستیابی به مفهوم ضعف در نزد رجال‌پژوهان شیعه که ارتباط مستقیم با چرایی ورود روایات راویان ضعیف در منابع حدیثی دارد، به روش توصیفی‌تحلیلی به تبیین مفهوم ضعف در نزد رجالیان به‌ویژه رجال‌پژوهان متقدم می‌پردازد. نتیجۀ حاصل از این پژوهش اثبات می‌کند با توجه به گونه‌های نقش راوی و پدیدۀ استثنا، توصیف راوی به ضعف به‌معنای عدم اعتبار کل روایات وی نیست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Concept of Transmitter Weakness in the Shī‘a’s Five Rijāl Sources

نویسنده [English]

  • Zahra Ghasemnejad
Associate Professor, Department of Qur’ān Sciences and Jurisprudence, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction
Scholars of rijāl science have used the term “weak” to describe some transmitters. The introduction of a transmitter as weak by rijāl science scholars have caused our thinkers to treat the traditions of these transmitters differently. In the narrative and jurisprudential books of the Shī‘a, weak transmitters’ traditions have been treated in two ways. Some have taken the weakness of a transmitter as a sufficient reason to abandon his traditions, while many Ḥadīth scholars have included the traditions of weak transmitters in their Ḥadīth collections. These two different ways of treating the weak transmitters’ traditions lead to the hypothesis that the concept of weakness was not deemed by our early rijāl scholars as a sufficient reason for abandoning traditions.
Materials and Methods
The current main perception about the weakness of transmitter advocates abandoning such a transmitter’s traditions. However, the method adopted by Ḥadīth scholars in the early Ḥadīth sources and collections indicates that the Ḥadīth scholars accept the tradition of a transmitter whose ḥadīths can be trusted. Sometimes the narrator suffers weakness due to some reasons, but his book or tradition is trustable. Thus, their final decision is “trusting the transmitter’s tradition.” This does not mean that for the early rijāl scholars the weakness of transmitter has not been important; rather, the concept of weakness should have meant differently from abandonment decree.
In the book al-Kāfī, Kulaynī has mentioned numerous traditions from weak transmitters. That is, he has not deemed the weakness of a transmitter as the weakness of tradition. Some jurisprudents, too, have taken the tradition of a weak transmitter as valid and capable of being used as the criterion for action. Riḍā Hamidānī, Muḥaqqiq Sabziwārī, Sheikh Anṣārī, Burūjirdī, and Ḥākīm do not take the weakness of transmitter as a factor to invalidate the tradition. Consequently, it is necessary to review the concept of weakness systematically and using description and analysis of data. It is essential to answer the question that despite the consideration of some transmitters as weak in the Shī‘a rijāl books, why a huge volume of their traditions have found their way into our tradition collections.
Results and Discussion
With regard to the entrance of weak transmitters in tradition collections, two points need to be taken into account: the transmitter’s role and the exception phenomenon. The examination of transmitters’ conditions shows that a transmitter can have two roles: (1) He can be the author of a work, or (2) he can be the narrator of others’ works. Of course, the transmitter can have both roles simultaneously, that is, while he is the owner of a Ḥadīth work, he can be the transmitter of others’ Ḥadīth works as well.
The Shī‘a rijāl scholars have completely taken these two aspects into account, and have ruled that the word “weak” pertains to a transmitter who owns the intended Ḥadīth work.
Concerning the exception phenomenon, it should be maintained that in the Shī‘a rijāl books, the exception phenomenon has been divided into four types: exception of pupils, exception of masters, exception of a specific part of one or some Ḥadīth works of the intended transmitter, or exception of a specific part of the intended concepts. Moreover, there is a consideration for the exception of the transmitter’s corruption time as well. One of the accurate viewpoints held by rijāl scholars is that they do not generalize their stance to and treatment of a weak transmitter to all his works. For instance, if the transmitter has experienced opinion changes during his lifetime, the rijāl scholars do not make a general judgment about all his works; they rather separate the traditions he has transmitted during his steadfast and corrupt periods.
In the light of the types of transmitter roles and exception phenomenon in rijāl science, two results are obtained:

From the viewpoint of rijāl scholars, a weak transmitter can have a ṣaḥīḥ tradition. Ṭūṣī states, “If a tradition does not have any indication of ṣiḥat, we do not accept it, but if it has signs of ṣiḥat, we accept it even if its transmitter is weak” (Ṭūsī, 1403 AH, vol. 1: 151).
A weak transmitter can be authentic in the transmitting of works.

Therefore, since some traditions of weak transmitters enjoyed indications of ṣiḥat and were deemed as obligatory to be put into practice, they found their way into our tradition collections, and other traditions that did not have any indication of ṣiḥat were not included in these books. Thus, it is possible for a transmitter to be weak but whose traditions be deemed as valid. This issue conflicts with the concept of weakness, which means abandoning traditions.
Conclusion
The existence of a weak transmitter in valid sources demonstrates that the transmitter weakness does not mean abandoning and rejecting his traditions in an absolute manner. Thus, in order to attain a true understanding of the concept of weakness in the five rijāl books of the Shī‘a, we addressed the reason for the existence of traditions of weak transmitters in Ḥadīth collections. The results indicated that since some traditions of weak transmitters enjoyed ṣiḥat indications that made putting them into practice as obligatory, they have found their way into our tradition collections, and other traditions that were void of ṣiḥat indications were not included in those collections. Therefore, it is possible for a transmitter to be weak but whose traditions be valid. This view is different from taking weakness as meaning a sufficient reason to reject a weak transmitters’ traditions. In fact, the weakness of the transmitter is kullī mushakkik and it is strongable and vulnerable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ḥadīth
  • Weakness
  • Transmitter
  • Rijāl
  • Shī‘a
 
ابن‌غضائری، ا. (1364). رجال ابن‌غضائری. قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
ابن‌فارس، ا.‏ (1404). معجم مقاییس اللغة (ع. محمد‌هارون، محقق). چ۱. قم: مکتب الاعلام الاسلامی‏.
اردبیلى، ا. (1403ق). مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
انصاری، م. (1415ق). الطهارة. قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
بحرالعلوم، م. (1363ش). رجال السید بحرالعلوم: المعروف بالفوائد الرجالیة. تهران: چاپ محمدصادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم.
پورنعمان، ا. (1392). عوامل پنهان خطا در تضعیفات رجالی. دوفصلنامۀ حدیث‌پژوهی، ۵ (۱۰)، ۲۰۱ـ۲۴۸.
جوهری، ا. (1990م). الصحاح (ا. عبدالغفور عطار، محقق). چ۴. بیروت: دارالعلم للملایی.
حافظیان بابلی، ا. (1390). رسائل فی درایة الحدیث. قم: دارالحدیث.
حکیم، م. (1416ق). مستمسک العروة الوثقی. قم: مؤسسة دارالتفسیر.
حلی (1417ق). خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال. تهران: مؤسسۀ نشر الفقاهه.
خاتمی، م. (1395ش). ذخیرة المعاد. قم: دلیل ما.
خویی، ا. (1390). معجم الرجال الحدیث. نجف: مطبعة الاداب.
راغب اصفهانى، ح. (1412ق). مفردات الالفاظ القرآن (ص. عدنان داوودى، محقق). چ۱. بیروت: دارالقلم- الدارالشامیة‏.
سبحانی، ج. (1410ق). کلیات فی علم الرجال. قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم.
ــــــــ (1418ق). اصول الحدیث و حکامه فی علم الدرایة. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
شاکر، م.، و حسینی شیرازی، ع. (1392). ابن‌ولید و مستثنیات وی. دوفصلنامۀ حدیث‌پژوهی، ۵ (۹)، ۵۷ـ۸۴.
شهید ثانی، ز. (1399). منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
ـــــــــ (1410). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه. قم: انتشارات داوری.
ـــــــــ (956ق). شرح لمعه (الروضة البهیة) (ح. قاروبی تبریزی، محقق). قم: انتشارات دارالتفسیر.
طوسی، م. (1403ق). العدة فی الاصول الفقه (م. نجفی، محقق). قم: انتشارات مؤسسة آل‌البیتk.
ـــــــ (1415ق). رجال الطوسی. قم: منشورات الرضی.
ـــــــ (بی‌تا). الفهرست. نجف: مکتبة المرتضویة.
غلامعلی، م. (1398). مفهوم‌شناسی عبارت یَروِی عَنِ الضُّعَفاء با تکیه بر عملکرد متقدمان. نشریۀ مطالعات اعتبارسنجی حدیث، ۱ (۲)، ۳۷ـ۵۴.
فراهیدى، خ. (1409ق). کتاب العین‏. چ۲. قم: نشر هجرت‏‏.
فیومى، ا. (1414ق). المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. چ۲. قم: مؤسسۀ دارالهجرة.
کشّی، م. (1348). رجال کشّی. مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.
کلینی، م. (1365). کافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 مامقانی، ع. (1411ق). مقباس الهدایة فی علم الدرایة (م. مامقانی، محقق). قم: مؤسسة آل‌البیتk.
مصطفوی، ح. (1368ش). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
موحدی لنکرانی، م. (1388ش). نهایة التقریر. قم: دفتر آیت‌الله شیخ فاضل لنکرانی.
نجاشی، ا. (1407ق). رجال نجاشی. قم: انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
همدانی، ر. (1241). مصباح الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
References
Anṣārī, M. (1994). Al-Ṭahāra. Qom: Kungiriyi Jahānīyi Buzurgdāshti Shaykh Aʿẓam Anṣārī. (In Persian).
Ardabīlī, A. (1982). Majmaʿ al-Fāʾida wa al-Burhān fī Sharḥ Irshād al-Adhhān. Qom: Muʾassisa al-Nashr al-Islāmī.  (In Persian).
Baḥr al-ʿUlūm, M. (1984). Rijāl Al-Sayyid Baḥr al-ʿUlūm: Al-Maʿrūf bil-Fawāʾid al-Rijālīyya. Tehran: Printed by Muḥammad Ṣādiq Baḥr al-ʿUlūm and H̱usayn Baḥr al-ʿUlūm.  (In Persian).
Farāhīdī, K. (1988). Kitāb al-ʿAyn. Qom: Nashri Hijrat. (In Persian).
Fayyūmī, A. (1993). Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Sharḥ al-Kabīr lil-Rāfiʿī. Qom: Muʾassisa Dār al-Hijra. (In Persian).
H̱āfiẓiyān Bābulī, A. (2011). Rasāʾil fi Dirāya al-H̱adīth. Qom: Dār al-H̱adīth. (In Persian).
H̱akīm, M. (1995). Mustamsak al-ʿUrwa al-Wuthqā. Qom: Muʾassisa Dār al-Tafsīr. (In Persian).
Hamidānī, R. (1825). Miṣbāḥ al-Faqīh. Qom: Dafari Intishārāti Islāmī. (In Persian).
H̱illī (1990). Rijāl al-ʿAllāma H̱illī. Qom: Dār al-Dhakhāʾir. (In Persian).
-------. (1996). Khulāsa al-Aqwāl fī Maʿrifa al-Rijāl. Tehran: Muʾassisa Nashr al-Fiqāha. (In Persian).
Ibn Fāris, A. (1983). Muʿjam Maqāʾīs al-Lugha. edited by ʿA. Muḥammad Hārūn. Qom: Maktab Al-Aʿlām al-Islāmī. (In Persian).
Ibn Ghaḍāʾirī, A. (1944). Rijāl Ibn Ghaḍāʾirī. Qom: Muʾassisiyi Ismāʿīlīyān. (In Persian).
Jawharī, A., (1990). Al-Sahāh. edited by A. ʿAṭṭār. Beirut: Dār al-ʿIlm lil-Malāʾīn, 4th printing. (In Persian).
Kashshī, M. (1969). Rijāl Kashshī. Mashhad, Intishārāti Dānishgāhi Mashhad. (In Persian).
Khātamī, S. (2016). Dhakhīra al-Maʿād. Qom: Dalīli Mā. (In Persian).
Khuʾī, A. (2011). Muʿjam al-Rijāl al-H̱adīth. Najaf: Maṭbaʿa al-Ādāb. (In Persian).
Kulaynī, M. (1986). Kāfī. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya. (In Persian).
Māmaqānī, ʿA. (1990). Miqbās al-Hidāya fī ʿIlm al-Dirāya. edited by M.R. Māmaqānī. Qom: Muʿassisa Āl al-Bayt. (In Persian).
Mustafawi, G. (1989). al-Tahqiq fi Kalamat al-Qur'an al-Karim. Tehran: Wizarst Farhang WA Irshad Islamic.
Muwaḥḥidī Lankarānī, M. (2009). Nihāya al-Taqrīr. Qom: Daftari Āyatullāh Shaykh Fāḍil Lankarānī.  (In Persian).
Najjāshī, A. (1986). Rijāl Najjāshī. Qom: Intishārāti Jāmiʿiyi Mudarrisīn. (In Persian).
Pūr Nuʿmān, I. (2013).ʿAwāmili pinhāni khaṭā dar taḍʿīfāti rijālī. Journal of Hadith Studies, 5 (10), 201-248. (In Persian).
Rāghib Iṣfahānī, H̱. (1991). Mufradāt alfāẓ al-Qurʾān. edited by Ṣ. ʿAdnān Dāwūdī, Beirut: Dār al-Qalam - Al-Dār al-Shāmīyya. (In Persian).
Shahīd Thānī, Z. (1987). Al-Riʿāya fī ʿIlm al-Dirāya. Qom: Maktaba Āyatullāh al-ʿUẓmā al-Marʿashī al-Najafī. (In Persian).
---------. (2020). Muntaqi al-Jamān fī al-Aḥādīth al-Ṣiḥāḥ wa al-H̱isān. Qom: Daftari Intishārāti Islāmī. (In Persian).
---------. (n.d.). Sharḥ Lumʿa (Al-Rawḍa al-Bahiyya). edited by H̱. Qārūbī Tabrīzī. Qom: Dār al-Tafsīr,  (In Persian).
Shākir, M. & H̱usaynī Shīrāzī, ʿA. (2013). Ibn Walīd wa mustathnīyāti way. Journal of Hadith Studies,  5 (9), 57-84. (In Persian).
Subhānī, J. (1989). Kulīyyāt fī ʿIlm al-Rijāl. Qom: Markazi Mudīrīyyati H̱awziyi ʿIlmīyyiyi Qum. (In Persian).
---------. (1997). Uṣūl al-H̱adīth wa Aḥkāmuhū fī ʿIlm al-Dirāya. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī. (In Persian).
Ṭūsī, M. (1982). Al-ʿUdda fī al-Uṣūl al-Fiqh. edited by M. Najafī. Qom: Mu'assisa Āl al-Bayt. (In Persian).
---------. (1994). Rijāl al-Ṭūsī. Qom: Manshūrāt al-Raḍī. (In Persian).
---------. (n.d.). Al-Fihrist. Najaf: Maktaba al-Murtaḍawīyya. (In Persian).