واکاوی روایات ضرب قرآن با قرآن و تحلیل انتقادی دیدگاه‌های پیرامون آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه تفسیر قرآن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

2 سطح 4 (دکتری) موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه گرایش تفسیر تطبیقی. گروه تفسیر و علوم قرآن، قم ایران

چکیده

روایات نهی از ضرب قرآن با قرآن ازجمله روایاتی است موجود در منابع روایی شیعه و سنی است. شدت نهی و در حد کفر دانستن ضرب قرآن به قرآن، سبب شکل‌گیری دیدگاه‌های متفاوت در مراد آن روایات و نیز شمول و عدم شمولشان، نسبت به تفسیر قرآن با قرآن که از روش‌های ممدوح مناهج تفسیر است، شده است. هدف این مقاله واکاوی آن روایات و تحلیل انتقادی دیدگاه‌های مرتبط با آن است. یافته‌های مقاله با اتکاء به داده‌های کتابخانه‌ای و رویکرد انتقادی، نشان می‌دهد که روایات یاد شده، در مقام نهی از تفسیر قرآن با رای مصطلح به تنهائی، نهی از ضرب (زدن) لغوی و نهی از تفسیر قرآن با قرآن و یا تفسیر موضوعی نیستند. در دیدگاه برگزیده، روایات نهی از ضرب قرآن با قرآن، در مقام نهی از امری مرکبی است که عبارت است از نهی از خصومت ورزی به وسیله آیات قرآن، نهی از نقض و تضییع مفاد آیه مورد استناد طرف مقابل، نهی از تطبیق آیه بر عقیده از پیش برگزیده شده و مخاصمه بر سر آن و نادیده گرفتن ویژگی تصدیق آیات قرآن نسبت به یکدیگر. این روایات به تصریح و یا به صورت ضمنی بر اعتبار تفسیر قرآن به قرآن دلالت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the narrations of Zarb the Qur'an with the Qur'an and Critical analyzing the viewpoints about it

نویسندگان [English]

  • mohamadsadegh yousefi moghadam 1
  • faride pishvaei 2
1 Associate Professor, Department of Qur'an Interpretation, Research Institute of Islamic Sciences and Culture, Qom, Iran
2 Level 4Comparative interpretation Department of Qur'an Interpretation and Sciences>qom.iran
چکیده [English]

The narrations of the prohibition of Zarb the Qur'an with the Qur'an are among the narrations found in Shia and Sunni sources. The severity of the prohibition has caused the formation of different views on the meaning of those narrations as well as their inclusion and non-inclusion, in relation to the interpretation of the Qur'an with the Qur'an, which is one of the recommended methods of interpretation. The purpose of this article is to analyze those traditions and critically analyze the views related to it. The findings of the article, relying on library data and a critical approach, show that the aforementioned traditions are not in the situation of the prohibition of the interpretation of the Qur'an by the Quran and Thematic interpretation. In the chosen view, the narrations of the prohibition of Zarb the Qur'an with the Qur'an, as a prohibition, is a composite matter, which consists of the prohibition of enmity through the verses of the Qur'an, the prohibition of violating the contents of the verse cited by the others, and the prohibition of applying the verse to the pre-selected opinion. These narrations explicitly or implicitly indicate the validity of the interpretation of the Qur'an by the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zarb-e Qur'
  • an, Narrations of Zarb-e Qur'
  • an, Tafsir of Qur'
  • an with Qur'
  • an, views