نقد ادعای «ولید بن صالح باصمد» دربارۀ تعارض روایات شیعی مربوط به «انتظار فرج»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. تهران. ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. تهران. ایران.

چکیده

در منابع حدیثی شیعه، علاوه بر روایات فراوانی که به ستایش منتظران ظهور امام مهدی (ع) می‌پردازند، روایاتی دیگر نیز وجود دارند که در ظاهر با روایات دستۀ قبل در تعارض‌اند و عجله برای ظهور امام مهدی (ع) را ناپسند و موجب هلاک می‌دانند. در رساله‌ای دانشگاهی به زبان عربی با عنوان «الروایات الواردة فی المهدی فی الکتب الحدیثیة المعتمدة عند الشیعة الاثنی عشریة؛ دراسة نقدیة» با تمسک به همین روایات، ادعا شده که روایات شیعی در باب مهدویت، ضعیف، متعارض و غیر قابل جمع‌اند و لذا اصل مهدویت مورد نظر شیعه، محل تردید و تشکیک است. پژوهش حاضر، با هدف پاسخ به شبهات رسالۀ مذکور در خصوص انتظار فرج، و با استفاده از روش «توصیف و تحلیل»، ابتدا ادعای مطرح شده را ذیل دو بخش روایات دالّ بر مدح انتظار فرج و روایات دالّ بر ذمّ استعجال فرج دسته‌بندی و گزارش نموده، سپس با بررسی‌ سند و متن تک‌تک روایات، چنین نتیجه می‌گیرد که روایات دستۀ اول بر مبنای هر دو رویکرد اعتبارسنجی راوی‌محور و قرینه‌محور، از اعتبار برخوردارند. روایات دستۀ دوم را نیز گرچه می‌توان بر مبنای رویکرد اعتبارسنجی قرینه‌محور، حمل بر اعتبار کرد، اما دلالت آن‌ها تعارضی با روایات دستۀ اول و مفهوم انتظار فرج ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of the claim of "Walid bin Saleh Ba Samad" About the conflict of Shiite traditions related to "Awaiting Faraj"

نویسندگان [English]

  • Hasan Zarnooshe Farahani 1
  • Zeinab Hormozi 2
1 Assistant Professor in Department of Theology and Islamic Studies, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 MA Student of Quranic and Hadith Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the Shia hadith sources, in addition to many traditions that praise those who are waiting for the appearance of Imam Mahdi (a.s.), there are also other traditions that appear to be in conflict with the previous ones and consider the haste for the appearance of Imam Mahdi (a.s.) as distasteful and cause destruction. In a university treatise in Arabic with the title "Narrations recorded in al-Mahdi fi al-Kotob al-Hadithiyah al-Mutamadah to the al-Shi'a al-Athni al-Ashriya; "Critical study" written by "Walid Bin Saleh Ba Samad" by insisting on these traditions, it is claimed that the Shia traditions about Mahdism are weak, conflicting and cannot be summed up, and therefore the principle of Mahdism considered by Shia is a place of doubt. The present study, with the aim of answering the doubts of the mentioned treatise regarding waiting for relief, and using the "description and analysis" method, first classified and reported the raised claim under two parts of narrations showing the praise of waiting for relief and narrations indicating the guilt of hastening relief. and then by examining the document and the text of each hadith, he concludes that the first category of hadiths are valid based on both narrator-based and

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • Waiting for the appearance. Walid bin Saleh Ba Samad
  • Resolving conflicting hadiths